Начало » За РИК/СИК » Методически указания за СИК в дипломатически и консулски представителства » Действия на СИК след приключване на гласуването » Изпращане на резултатите от гласуването

Търсене

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Изпращане на резултатите от гласуването

Раздел II

Изпращане на резултатите от гласуването

1.1. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

а) протокол-грама с резултатите от националния референдум по утвърден от ЦИК образец;

б) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 46 от книжата за произвеждане на национален референдум), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат;

в) сканиран екземпляр от избирателния списък - Приложение № 5 от книжата за произвеждане на национален референдум, изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат.

1.2. След приключване на деня на гласуване, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на деня на референдума, изпращат на Централната избирателна комисия протокол-грама с резултатите от гласуването по утвърдения от Централната избирателна комисия с Решение № 14-НР от 20 ноември 2012 г. образец и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

1.3. Документите по т. 1.2. се изпращат от председателя на секционната избирателна комисия в дипломатическите и консулските представителства на Република България, когато той отсъства - от секретаря, а когато отсъстват и председателя, и секретаря - от определен с решение на комисията друг неин член.

2.1. Документите по т. 1.2. се изпращат чрез защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, като се използва специализираната система за получаване и обработване на данните от гласуването, разположена във временни комуникационен пост в ЦИК.

2.2. За случаите на липса или проблем със защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, е осигурен алтернативен начин на обмен на документите по т.1.2. - специално определен електронен адрес на ЦИК: [email protected], който се конфигурира на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК.

3. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1.2. се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.

За документите по т. 1.2. се използват следните съкращения:

- PRG - протокол-грама с резултатите от гласуването;

- PRT - протокол на СИК (Приложение № 46 от книжата за национален референдум);

- LST - списък за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

4. При СИК в дипломатическите и консулските  представителства документите се сканират на файл в pdf формат в присъствието на председателя и секретаря на СИК. Изпращат се чрез защитените комуникационни канали на задграничните представителства, като се използва специализираната система за получаване и обработване на данните от гласуването. При комуникационни проблеми се използва алтернативния начин за обмен - електронен адрес на ЦИК: [email protected]

5. Само при възникнал технически проблем с връзката с интернет сканираният файл в pdf формат на протокола на съответната СИК се разпечатва във формат А4, като се следва последователността на информацията в протокола, след което се изпраща по факс в комуникационния център до ЦИК заедно с протокол-грамата и сканиран екземпляр от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България, като се следва последователността на информацията в списъка. При възстановяване на връзката с интернет документите незабавно се изпращат по реда на т. 4. При несъответствия между документите, изпратени по факс, и тези, изпратени по реда на т. 4, за валидни се считат данните, изпратени по реда на т. 4.

6. При получаване на документите по т. 1.2. от ЦИК и след проверка на тяхната редовност ЦИК изпраща до съответната СИК потвърждение (сканиран файл в pdf формат) по същия комуникационен канал, по който са получени - съответно чрез защитените комуникационни канали на задграничното представителство или на електронния адрес на СИК (в случай, че документите са изпратени на резервния електронен адрес на ЦИК). СИК изчаква получаване на потвърждението от ЦИК.

При установена нередност в документите по т. 1.2. ЦИК уведомява за това съответната СИК. След отстраняване на нередностите СИК незабавно изпраща повторно (коригираните) документите по т. 1.2. и изчаква получаване на потвърждението от ЦИК.

7.  Книжата и материалите от гласуването, както и секционният протокол, се изпращат от секционните избирателни комисии чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия.

След приключване на гласуването СИК поставя в торбата опакованите в отделни пакети бюлетини и пликове надписани, както следва:

-         Пакет „Неизползвани бюлетини и пликове";

-         Пакет „Недействителни бюлетини по чл.180 и чл.181 от ИК и сгрешени бюлетини";

-         Пакет „Неизползвани декларации";

След установяване на резултатите от гласуването СИК поставя в торбата черновата на протокол, пакет „Действителни бюлетини", пакет „Недействителни бюлетини", пакет „Пликове, от които е извадена бюлетина", пакет „Празни пликове", пакет „Списъци и декларации" и пакет „Протокол".

Членовете на СИК опаковат книжата и материалите в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана от всички членове на СИК , така че да не позволява развързването на чувала.

8. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени, и без да се нарушава целостта на пратката.