Начало » За РИК/СИК » Методически указания за СИК в дипломатически и консулски представителства

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Методически указания за СИК в дипломатически и консулски представителства

МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ

 

на Централната избирателна комисия
по прилагане на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в дипломатическите
и консулските представителства на Република България в
националния референдум на 27 януари 2013 г.

 

(приети с Решение № 116-НР от 17 януари 2013 г. на ЦИК)

Глава първа

ДЕЙСТВИЯ НА СИК ОТ ДЕНЯ ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Раздел І

Секционни избирателни комисии

Общи положения

1. Лицата, включени в СИК, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия.

Членовете на СИК предложени от политическите партии и коалиции от партии се командироват от предложилата ги политическа сила, а членовете предложени от министъра на външните работи се командироват от Министерството на външните работи. Командировъчните разходи се поемат от организацията издала командировъчната заповед.

2. ЦИК назначава, замества и освобождава членовете на СИК и определя възнагражденията им.

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Членовете на комисиите не могат да носят отличителни знаци на участници в референдума, както и да провеждат агитация или да участват в такава в деня преди и на националния референдум.

4. Заседанията на секционните избирателните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от половината от състава им: 3 членове при 5-членен състав.

5. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите:

 

Присъстват 2/3 - „ЗА"
("приема се")
5 4
4 3
3 2

 

6. Решенията се подписват от председателя и секретаря на комисията. За заседанията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря (образец № 1). Формата на протокола е съгласно образец № 1:

 

 

Образец № 1

ПРОТОКОЛ

Днес, ........................... 2013 г. в помещението за гласуване, в което се помещава секция № ........................, намиращо се в сградата на дипломатическото/консулското представителство в град ......................., държава ...........................,

се проведе заседание на СИК № ..................., на което присъстваха:

1. ...................................................................................., председател

2. ..............................................................................., секретар

3. ..............................................................................., член

4. ..............................................................................., член

5. ................................................................................, член

Заседанието беше открито в ............. часа и завърши в ............. часа при следния дневен ред:

т. 1. ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Беше направено следното предложение за решение: .......................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

След проведеното гласуване СИК прие следното

РЕШЕНИЕ:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Председател: ................................

Секретар: .....................................

 

7. Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, като изрично отбелязват дали гласуват „за" или „против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение (чл. 20, ал. 4 от ИК). Особеното мнение се излага в писмен вид и става неразделна част от протокола.

 

Състав и правомощия на СИК.

Указания на председателя

8. Секционната избирателна комисия се състои от председател, секретар и трима членове.

9. Секционната избирателна комисия:

а) следи за спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и на методическите указания на ЦИК в помещението за гласуване и в района на секцията;

б) съдейства за подреждане на помещението за гласуване според изискванията на Изборния кодекс и методическите указания на ЦИК и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

в) осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в секцията;

г) разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;

д) преброява гласовете, подадени в националния референдум и изготвя протокол;

е) обявява на общодостъпно място пред секцията резултатите от гласуването чрез поставяне на извлечение от протокола на СИК (Приложение №47 от книжата за националния референдум).

ж) незабавно, но не по-късно от 24.00 часа местно време в деня на референдума, изпраща на Централната избирателна комисия:

- протокол-грама с резултатите от референдума по утвърден от ЦИК образец;

- сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (образец № 46 от книжата за националния референдум), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf формат;

- сканиран екземпляр от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България, изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf формат;

з) предава чрез дипломатическото или консулското представителство книжата и материали от произведения референдум, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката;

10. Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на деня на референдума.

11. Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички гласоподаватели в помещението за гласуване. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.

12. Действията на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия.

13. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия директно по електронен път на електронния адрес на ЦИК: [email protected] , по факс, или чрез ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия.

14. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня на референдума.

15. Решението на ЦИК по жалбата се обявява незабавно на интернет страницата на комисията и в електронния бюлетин на БТА и не подлежи на обжалване.

Раздел ІІ

Представители на участниците в референдума и наблюдатели

 

Общи положения

1. Участници в референдума са: инициативният комитет с представляващ Стефан Воденичаров, 76 народни представители, инициативният комитет с представляващ Мария Капон и инициативният комитет с представляващ Иван Иванов.

2. В помещението за гласуване представителите на участниците в референдума, както и наблюдателите, заемат най-отдалечените от кабината места.

3. По време на гласуването в помещението може да присъстват наблюдатели и журналисти, по един представител на всеки от участниците в референдума, но без да пречат на гласуването.

4. Наблюдателите се легитимират с документ за самоличност и удостоверение, издадено от ЦИК, журналистите - със съответната журналистическа карта, а представителите на участниците в референдума - с оригинал на пълномощно от представляващия/те всеки от участниците в референдума, и документ за самоличност.

Представители на участниците в референдума

5. В деня на референдума в помещенията за гласуване има право да присъства по един представител на всеки от участниците в референдума със следните права:

а) да присъства при откриване и закриване на деня на референдума;

б) да присъства в помещението за гласуване по време на гласуването, без да пречи на гласуването;

в) да присъства при отварянето на урните и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи извлечение от протокола на съответната СИК с данните от гласуването съобразно установените образци (Приложение № 47 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013 г.).

6. Представителите на участниците в референдума не могат да бъдат придружители при гласуване на гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Наблюдатели

7. Наблюдателят има право:

а) да присъства при откриване и закриване на деня на референдума;

б) да присъства в помещението за гласуване по време на гласуването, без да пречи на гласуването;

в) да присъства при отварянето на урните и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи извлечение от протокола на съответната СИК с данните от гласуването съобразно установените образци (Приложение № 47 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013 г.).

8. Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване на гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

Раздел ІII

Денят преди референдума

 

Получаване на книжата и материалите от

секционните избирателни комисии

1. На 26 януари 2013 г. ръководителят на дипломатическото или консулското представителство или оправомощен от него представител предава на председателя и секретаря на секционната избирателна комисия:

а) урни;

б) запечатани бюлетини и пликове за гласуване;

в) списъци за гласуване (Приложение № 5 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013 г.);

г) формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите;

д) два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия - Приложение № 46 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013г.;

е) формуляри на извлечения - Приложение № 47 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013г.;

ж) чернови на протокол на секционната избирателна комисия;

з) образци на декларациите по чл. 44, ал. 3, изр. 1 от ИК;

и) други помощни и технически материали: хартиени ленти за запечатване на помещенията за гласуване; ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; химикалки; пишещи със син цвят; торби и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на процеса на гласуване в секцията, както и за транспортиране на материалите.

2. Фабричните номера на формулярите на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на книжата и материалите - Приложение № 44 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013г. Ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на формулярите на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протоколите. Формулярите на протоколите се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричния им номер - долният десен ъгъл на плика е изрязан.

Съставяне и подписване на протоколи за

предаването на книжата и материалите

3. Председателят и секретарят на секционната избирателна комисия и ръководителят на дипломатическото или консулското представителство или оправомощен от него представител подписват:

а) протокол за предаване и приемане на списъците за гласуване -Приложение № 38 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013 г.;

б) протокол за предаване и приемане на книжата и материалите - Приложение № 44 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013 г.;

4. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия книжата и материалите се получават и протоколите се подписват от секретаря и член на комисията, а при неявяване и на председателя и на секретаря - от двама членове на комисията.

5. Протоколите по т. 3 се съставят и подписват в два еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия и за ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или оправомощения от него представител.

6. След подписване на протоколите отговорността за опазване на книжата и материалите носи председателят на секционната избирателна комисия.

7. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали.

Действия по подготовка на помещението

за гласуване от СИК

8. Списъците за гласуване и останалите книжа и материали се внасят в помещението за гласуване в присъствието на повече от половината членове на СИК.

9. Задължението за оборудване на помещенията за гласуване е на дипломатическото или консулското представителство. Оборудва се кабина за гласуване във всяко помещение за гласуване, а при необходимост се оборудва и втора кабина. Кабината се поставя така, че да се осигури тайната на гласуването и гласуването на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Кабината да е добре осветена и завесите й да са от непрозрачен плат в неутрален цвят.

10. В кабината за гласуване се поставя маса, върху която гласоподавателят да упражни вота си, стол и химикал, пишещ със син цвят.

11. В кабината за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че гласоподавателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Таблото по предходното изречение представлява бял лист с формат А4. Думите са изписани по дължина на листа. Таблото се поставя в кабината за гласуване, на стената срещу входа на кабината като долният край на листа да е не по-високо от 150 см (+/- 5 см) от пода.

12. Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините за гласуване и останалите помощни материали, които ще се използват в деня на референдума по начин и ред, позволяващ незабавното започване на гласуването.

13. След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента подписана от присъстващите членове на СИК.

Действия по подготовка на пространството

пред помещението за гласуване и на сградата,

в която се помещава секцията

14. В деня преди деня на референдума - 26 януари 2013 г. и след получаване на книжата и материалите, всяка секционна избирателна комисия е длъжна да подготви и постави пред помещението за гласуване:

а) информационно табло за произвеждащия се референдум, на което се поставя бюлетина за гласуване, върху лицевата страна на която се изписва текст „ОБРАЗЕЦ";

б) до информационното табло се поставя Информационен лист на ЦИК: Гласуване на националния референдум на 27 януари 2013 г.;

в) указателно табло (бял лист с формат А4), на което с големи букви е указано, че гласоподавателят може да изрази своя вот само със знак „Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят, което да се постави до вратата на помещението за гласуване, като долният край на листа да е не по-високо от 150 см (+/- 5 см) от пода;

г) пред всяка секционна избирателна комисия се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията.

Съдействие от ръководителите на дипломатическите

и консулските представителства

15. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България са длъжни да оказват съдействие на СИК по привеждане на помещението за гласуване във вид, удобен за работата на СИК и за протичането на деня на референдума.

Забрана за предварително раздаване на

книжа и материали

16. Забранява се предварителното раздаване на книжа и материали.

17. Забранява се изнасянето на урни, списъци, пликове и бюлетини извън помещението за гласуване след приемането им от СИК на 26 януари 2013г., по време на гласуването и преброяването на гласовете.

Раздел IV

Откриване на деня на референдума

 

Откриване на деня на референдума от секционните

избирателни комисии. Разпечатване на помещението

за гласуване и кворум

1. В деня на референдума членовете на СИК се събират пред помещението за гласуване не по-късно от 5,45 ч. местно време. В случай на неявяване на някой от членовете председателят на комисията, а при негово отсъствие секретарят или друг член на комисията (при отсъствие на цялото ръководство) осъществяват връзка по телефон с неявилия/те се член/ове и го/ги поканват да се яви/ят.

2. В 6,00 ч. местно време председателят на комисията проверява присъстват ли повече от половината членове - най-малко 3 членове при 5-членен състав.

3. В случай че е налице необходимият кворум, председателят разпечатва помещението за гласуване. Когато не е налице кворум председателят не разпечатва помещението за гласуване и уведомява незабавно ЦИК. При условие че до 7,00 ч. местно време се явят достатъчен брой членове на СИК, председателят пристъпва към разпечатване на помещение и уведомява ЦИК.

4. Когато до 7,00 ч. местно време не се явят достатъчен брой членове на СИК председателят незабавно уведомява по телефона ЦИК и изчаква указания за действие от нея. Решението за назначаване на резервен член се съобщава на председателя на СИК незабавно.

Действия след разпечатване на помещението за гласуване

5. Председателят на комисията последователно:

- проверява наличието на книжата и материалите, получени на 26 януари 2013г., изправността на урните и дали те са празни;

- след проверката урните се затварят и се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията;

- разпечатва пликовете и бюлетините за гласуване.

6. След извършване на действията по т. 5 председателят на комисията обявява деня на референдума за открит.

Функционално разпределение на членовете на СИК

7. След откриване на деня на референдума членовете на комисията разпределят помежду си с решение дейностите за деня на референдума като определят членовете, които:

а) проверяват самоличността на гласоподавателя и задържат документа му за самоличност до гласуването, извършват отметка в съответния списък, ако гласоподавателят фигурира в него, вписват всички данни от документа за самоличност в графата „Забележки" при установяване на различия. Ако гласоподавателят не фигурира в списъка, в допълнителната страница под черта се вписват последователно: пореден номер (който следва номерацията от основния списък); собствено, бащино и фамилно име; ЕГН; лична карта/паспорт/военна карта; постоянен адрес в Република България;

б) подават на гласоподавателя бюлетина и празен плик за гласуване;

в) контролират пускането на пликовете от гласоподавателите в урната, полагането на подпис от гласоподавателя в списъка;

г) следят за реда в помещението за гласуване и пред него.

8. Разпределянето на функциите между членовете на СИК при определяне на резултатите се извършва след обявяване на деня на референдума за приключил.

Раздел V

Гласуване

 

Начало и край на гласуването

1. Гласуването в деня на референдума започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време. Гласуването може да продължи и след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч.

2. Когато в 19,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували лица, председателят и секретарят установяват техния брой и самоличност.

3. Негласувалите до 19,00 ч. гласоподаватели по т. 2 предават документите си за самоличност на СИК.

4. До гласуване след 19,00 ч. се допускат само гласоподавателите по т. 3.

5. Денят за гласуване приключва в 20,00 ч. независимо от обстоятелството дали са гласували всички лица по т. 3.

Гласуване

6. След откриване на деня на гласуване председателят на СИК поканва присъстващите гласоподаватели да гласуват. Гласуването е лично и тайно. Всеки гласоподавател сам упражнява правото си да гласува в кабина.

7. Гласуването може да се извършва по секции и само в предназначените за това помещения за гласуване. Гласуването се извършва в последователност:

а) гласоподавателят представя документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта (за военнослужещи) пред члена на СИК, който изпълнява дейността по отбелязване на гласуването в списъка;

б) член на комисията сверява данните от документа за самоличност на гласоподавателя с тези от списък, вписва в него единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност и допуска гласоподавателя до гласуване. Документът за самоличност остава в члена на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от гласоподавателя в списък;

в) гласоподавател, който не е включен в списъка за гласуване, се вписва в допълнителната страница на списъка (под чертата) от СИК след представяне на документ на самоличност и на декларация - Приложение № 5 от книжата за националния референдум на 27 януари 2013 г. СИК вписва последователно следните данни: пореден номер (който следва номерацията от основния списък); собствено, бащино и фамилно име; ЕГН; лична карта/паспорт/военна карта; постоянен адрес в Република България.

 

Допълнителната страница на основния списък е продължението на основния списък под чертата, с която е приключен преди предаването му на СИК.

Секционната избирателна комисия извършва дописването в допълнителната страница на основния избирателния списък - Приложение № 5, а не в Списъка за допълнително вписване на придружителите - Приложение № 29;

Декларациите се прилагат към списъка и са неразделна част от него.

г) член на СИК предава бюлетината за гласуване на гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и празен плик за гласуване;

д) гласоподавателят взема бюлетината и плика и влиза сам в кабината за гласуване (с изключение на случаите, когато гласува с придружител);

е) отбелязва (зачертава) избрания от него отговор - „ДА" или „НЕ", като изписва знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с избрания от него отговор;

ж) поставя бюлетината в плика;

з) излиза от кабината;

и) пуска плика в урната;

й) полага подпис в списъка за гласуване;

к) член на СИК връща документа за самоличност на гласоподавателя;

л) гласоподавателят напуска помещението за гласуване.

8. Когато срокът за валидност на документа за самоличност на гласоподавателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Удостоверението се предава на СИК и се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки" СИК вписва номера и датата на удостоверението.

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА ПЛИКОВЕ И БЮЛЕТИНИ ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО ЗA ГЛАСУВАНЕ.

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА УРНИ И НА СПИСЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ГЛАСОВЕТЕ.

9. Втора урна

Когато урната се напълни с пликове с бюлетини върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече. Пълната урна остава на масата за гласуване.

Председателят проверява изправността на втората урна и дали тя е празна. Урната се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

10. Сгрешена бюлетина

Когато гласоподавателят сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на СИК и да получи нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на гласоподавателя само веднъж.

Членовете на СИК унищожават бюлетината, без да я разгъват с надпис „сгрешена" на гърба и с подписите на двама от членовете на комисията. Така унищожената бюлетина не се пуска в урната и се отстранява от масата на комисията.

Броят на сгрешените бюлетини се вписва в т. 6 от протокола на СИК.

11. Недействителни бюлетини по чл. 180, ал. 1 и чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс

Ако след попълване на бюлетината и преди пускане на плика в урната гласоподавателят публично покаже начина си на гласуване или заснеме начина си на гласуване с мобилен телефон, фотоапарат или друга възпроизвеждаща техника СИК не допуска гласоподавателя до пускане на бюлетината в урната, незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху нея чрез изписване на надпис „Недействителна по чл.180 от ИК" или „Недействителна по чл.181 от ИК", както и в графа „Забележки" на избирателния списък. Такъв гласоподавател не се подписва в списъка и не се допуска повторно до гласуване.  Недействителните бюлетини по чл. 180, ал. 1 и чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс се отстраняват предварително от мястото, на което ще се извършва установяване на резултатите от гласуването, преди отваряне на урната, не се взимат предвид при преброяване на гласовете и не се вписват в протокола на СИК.

Гласуване с придружител

12. Гласуване с придружител

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. Член на комисията, на инициативния комитет, или негов представител, 76 народни представители или техен представител или наблюдател не може да бъде придружител.

Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, може да гласува с придружител, когато:

- представи документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането;

- попълни декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място;

- посочи придружител;

- председателят на СИК/ПСИК разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя.

Решението на председателя може да се оспори от член на комисията. В този случай спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия с решение.

- когато гласоподавателят не разполага и не представи документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение той се допуска до гласуване с придружител въз основа на решение на секционната избирателна комисия за това.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на списъка срещу името на гласоподавателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 30 от книжата за референдума), след което придружителят се подписва само в този списък. Този списък се подписва и от председателя и секретаря на СИК след края на гласуването.

Когато увреждането не позволява на гласоподавателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

Недопускане на лица в изборното помещение

13. В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите, както и на въоръжени лица, освен в случаите по чл. 185, ал. 4 от ИК.

Преустановяване на гласуването

14. При съществени нарушения на процеса на гласуване СИК може да преустанови гласуването. След тяхното отстраняване гласуването продължава.

15. За преустановяване на гласуването СИК взема решение, което се съобщава незабавно на ЦИК.

Действия преди отваряне на урните

ГЛАВА ВТОРА

ДЕЙСТВИЯ НА СИК СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ

НА ГЛАСУВАНЕТО

 

Раздел I

Действия преди отварянето на урните

 

1. При отваряне на урните и установяване на резултатите от гласуването в помещението за гласуване могат да присъстват: членовете на СИК, по един представител на инициативния комитет, инициирал националния референдум, 76 народни представители, на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция, наблюдатели и журналисти. Всички останали лица следва да напуснат помещението за гласуване. До приключване на работата на СИК в помещението не се допускат други лица. Не се допуска напускане на помещението по време на установяване на резултатите от гласуването.

След обявяване на гласуването за приключило членовете на СИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват при определяне на резултатите от гласуването:

- кой ще отваря урната/ите за гласуване и ще изважда съдържанието й/им върху мястото, на което ще се извършва установяване на резултатите от гласуването;

- кой ще попълва данните в черновата и в протокола на СИК;

- кой ще преброява подписите положени в списъците;

- кой ще брои пликовете и бюлетините намерени без плик;

- кой ще отваря пликовете и ще изважда съдържанието им;

- кой ще брои бюлетините, извадени от пликовете за гласуване;

- кой ще отговаря за изготвянето на извлеченията от протокола и обявяване на резултатите от гласуването в секцията;

- кой ще опакова останалите книжа и материали и ще ги предава на ръководителя на дипломатическото/консулското представителство или на оправомощено от него лице.

Един член на СИК може да извършва няколко функции. Преди да се пристъпи към отваряне на урната/ите, от масата се отстраняват всички вещи. Сгрешените бюлетини, след като бъдат преброени и полученото число се впише на ред 6 от черновата на протокола, и неизползваните бюлетини и пликове, както и бюлетините, чието съдържание е било показано преди пускането им в урната или е било заснето (съответно по чл. 180 и 181 от ИК), се опаковат поотделно, запечатват се и се отстраняват от мястото, на което ще се извършва преброяването.

На мястото, на което ще се извършва преброяването, остават черновата на протокола, избирателните списъци, урната за гласуване и само един химикал.

Всички числови данни първо се вписват в черновата на протокола и едва след като се удовлетвори контролата, се преписват в протокола.

ВНИМАНИЕ! Да се внимава да не се прегъва протокола на СИК, да не се използва за подпора при попълване на черновата, тъй като е изготвен на трипластова индигирана хартия и може да бъде повреден и да стане неизползваем!

Данни, попълвани в протокола преди отваряне на урната

2. Данни, попълвани в протокола преди отваряне на урната.

Секционният протокол се съставя в три екземпляра на индигирана хартия, които се предават на ЦИК.

В протокола се попълват:

- наименованието на района;

- номерът на секцията;

- трите имена на членовете на СИК;

- часът на започване и часът на завършване на гласуването;

- броят на гласоподавателите според списъка, включително дописаните в допълнителната страница (под чертата). Полученото число се вписва в т. 1 от черновата на протокола на СИК;

- броят на гласувалите гласоподаватели според подписите в списъка (сумата от подписите на гласоподавателите в основния избирателния списък до чертата и в допълнителната страница на основния избирателен списък (под чертата). Полученото число се вписва в т. 2 от черновата на  протокола на СИК;

- броят на сгрешените бюлетини (по чл.201, ал.2 от ИК). Полученото число се вписва в т. 6 от черновата на протокола на СИК.

Отваряне на урната и преброяване на гласовете

3. Отваряне на урната и преброяване на гласовете.

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ - ЕДИН ПЛИК Е РАВЕН НА ЕДИН ГЛАС. Гласът може да бъде действителен или недействителен. Празният плик се брои за недействителен глас.

След отстраняване на ненужните материали, сгрешените бюлетини (по чл. 201, ал. 2 от ИК) и на бюлетините, обявени за недействителни, тъй като преди пускането на плика в урната гласоподавателят публично е показал начина си на гласуване (по чл. 180, ал. 1 от ИК) или е заснел начина на гласуване с мобилен телефон, фотоапарат или друга възпроизвеждаща техника (по чл. 181 от ИК), и попълване в протоколите на описаните по-горе данни се пристъпва към отваряне на урните и установяване на резултатите.

Отваряне на урните

4. Отваряне на урните

Председателят разпечатва и отваря урната и изважда внимателно един по един пликовете от нея по начин, непозволяващ изпадането на бюлетини от пликовете. Ако е използвана допълнителна урна, тя се отваря веднага след първата и съдържанието се изважда по същия начин и на същото място, след което урната/ите се отстранява/ат от мястото на което ще се извършва установяването на резултатите.

Председателят или друг, определен от комисията неин член, отделя на една страна пликовете, а на друга - бюлетините, намерени без плик. Бюлетините, намерени без плик, се унищожават с надпис „Без плик". Преброяват се и полученото число се вписва в т. 5 от черновата на протокола на СИК. Бюлетини, намерени в урната без плик, не се считат за глас и не се отчитат при определяне на резултатите от референдума. Опаковат се и се отстраняват от масата, след което се пристъпва към

Преброяване на пликовете

5. Преброяване на пликовете.

След изваждането им от урната пликовете се преброяват и полученото число се вписва (попълва) в т. 3 от черновата  на протокола.

Отваряне на пликовете

6. Отварянето на пликовете

Председателят на СИК, или друг упълномощен от комисията неин член, отваря пликовете един по един и изважда съдържащите се в тях бюлетини. Пликовете се подреждат на две купчинки:

- пликове, от които са извадени бюлетини;

- празни пликове.

Тези действия следва да се извършват много внимателно, тъй като не може да бъдат повторени и препроверени.

Плик, който не съдържа никакви бюлетини, се надписва „Празен плик" и се отделя настрана. Празните пликове се преброяват и полученото число се вписва в т. 4 от черновата  на протокола на СИК, след което се опаковат поотделно пликовете, в които е намерена бюлетина, и празните пликове и се отстраняват от мястото на което се извършва установяване на резултатите от гласуването.

Установяване на резултатите от гласуването

7. Установяване резултатите от гласуването

Бюлетините се подреждат на три купчинки и всяка купчинка се преброява поотделно:

- действителни бюлетини с отбелязан отговор на въпроса „ДА"; Тяхното число се вписва в т. 7 от черновата на протокола;

- действителни бюлетини с отбелязан отговор на въпроса „НЕ"; Тяхното число се вписва в т. 8 от черновата на протокола;

- недействителни бюлетини - това са бюлетините, които не са по образец; бюлетините, които са зачертани изцяло; бюлетините в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетините намерени заедно с друг предмет в плика; бюлетините, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци и бюлетините, върху които вотът на гласоподавателя не е отбелязан със знак „Х" с химикал пишещ със син цвят. Тези бюлетини се поставят на една обща купчинка, преброяват се и полученото число се събира с числото на недействителните бюлетини, намерени без плик и вписано по т. 5 от черновата на протокола. Полученият резултат се вписва в т. 9 от черновата на протокола.

Особени случаи

8. Особени случаи

Ако в плика има повече от една бюлетина, но с еднакъв отговор на въпроса, едната от тях се брои за един действителен глас, ако не е налице някоя от причините за недействителност, изброени в т. 9 на протокола. Тази бюлетина се поставя на съответната купчинка от действителни бюлетини с отговор „ДА" или с отговор „НЕ" и се брои заедно с тях. Останалите се унищожават с надпис „Унищожена", прибират се в плика. Върху плика се изписва общият брой на намерените в него бюлетини, поставя се на купчинката с останалите пликове и се брои заедно с тях.

Ако в плика има повече от една бюлетина и върху една от тях има отбелязан само един отговор, а върху другата/е няма отбелязан отговор, бюлетината, върху която има отбелязан отговор, се брои за действителна, ако не е налице някоя от причините за недействителност, изброени в т. 9 на протокола.

Тази бюлетина, върху която има отбелязан отговор, се нарежда на съответната купчинка от действителни бюлетини с отговор „ДА" (които се вписват в т. 7 от черновата на протокола) или с отговор „НЕ" (които се вписват в т. 8 от черновата на протокола) и се брои заедно с тях. Бюлетината/е, върху която/и няма отбелязан отговор, се унищожава с надпис „Унищожена" и се прибира/т обратно в плика. Върху плика се изписва общият броят на намерените бюлетини, оставя се на купчинката с останалите пликове и се брои заедно с тях.

Ако описаните по-горе два вида бюлетини са засегнати от пороците, посочени в т. 9 от протокола на СИК, те се броят за недействителен глас. Тези бюлетини се поставят върху купчинката с недействителни бюлетини и се броят заедно с тях.

Ако в един плик има повече от една бюлетина с различни отговори на въпроса, една от тях се поставя на купчинката с недействителните бюлетини и се брои заедно с тях. Останалите бюлетини се унищожават с надпис „Унищожена" и се прибират обратно в плика. Върху плика се изписва общият брой на намерените в него бюлетини. Пликът се поставя на купчината с останалите пликове и се брои заедно с тях.

Зацапвания, механични и други повреди не правят бюлетината недействителна, ако може да се установи по недвусмислен начин волята на гласоподавателя.

Контрола

9. КОНТРОЛА:

Установените резултати от гласуването трябва да удовлетворят следната контрола - числото по т. 3 от протокола на СИК трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, т. 7, т. 8 и т. 9 минус числото по т. 5 от протокола на СИК.

В случай че контролата е неудовлетворена, трябва да се извърши повторно преброяване на подписи, пликове и бюлетини.

Числовите данни в протоколите се вписват с думи и с цифри само след спазване (удовлетворяване) на посочената по-горе контрола.

Само след удовлетворяване на контролата числовите данни от черновата се преписват в протокола на СИК (Приложение № 46 от книжата за референдума), като се внимава да не се правят грешки. След преписването на данните в протокола отново се проверява дали контролата е удовлетворена.

Когато по съдържанието на някоя бюлетина възникне спор, комисията се произнася с решение и случаят се описва в протокола на СИК.

След попълване на числовите данни в протокола се отразяват:

- възниквали ли са спорове и какви са взетите решения по тях;

- постъпвали ли са жалби и възражения, като писмените такива се прилагат към протокола;

- в колко часа е подписан протоколът.

Подписване на протокола на СИК

Протоколът се подписва от всички членове на СИК. Член от комисията не може да откаже да подпише протокола. Ако той не е съгласен с отразеното, го подписва с особено мнение, което в писмен вид се прилага към протокола и става неразделна част от него.

Когато член на комисията е в обективна невъзможност да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочва причината.

Член на СИК, който откаже да подпише протокола по неуважителни причини, се наказва с глоба от 1000 лв.

След подписване на протокола, председателят на СИК обявява резултатите от гласуването на видно (достъпно) място пред секцията.

Поправки в протокола след подписването му могат да се правят само преди обявяването на протокола. Всяка поправка се подписва от членовете на комисията, като се отбелязва, че е поправка.

След изготвяне на протокола се изготвят и предоставят извлечения от същия (Приложение № 47 от книжата за националния референдум) на представителите на инициативния комитет, инициирал референдума, представителите на 76 народни представители, представителите на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция и наблюдателите.

Изпращане на резултатите от гласуването

Раздел II

Изпращане на резултатите от гласуването

1.1. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

а) протокол-грама с резултатите от националния референдум по утвърден от ЦИК образец;

б) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 46 от книжата за произвеждане на национален референдум), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат;

в) сканиран екземпляр от избирателния списък - Приложение № 5 от книжата за произвеждане на национален референдум, изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат.

1.2. След приключване на деня на гласуване, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на деня на референдума, изпращат на Централната избирателна комисия протокол-грама с резултатите от гласуването по утвърдения от Централната избирателна комисия с Решение № 14-НР от 20 ноември 2012 г. образец и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

1.3. Документите по т. 1.2. се изпращат от председателя на секционната избирателна комисия в дипломатическите и консулските представителства на Република България, когато той отсъства - от секретаря, а когато отсъстват и председателя, и секретаря - от определен с решение на комисията друг неин член.

2.1. Документите по т. 1.2. се изпращат чрез защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, като се използва специализираната система за получаване и обработване на данните от гласуването, разположена във временни комуникационен пост в ЦИК.

2.2. За случаите на липса или проблем със защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, е осигурен алтернативен начин на обмен на документите по т.1.2. - специално определен електронен адрес на ЦИК: [email protected], който се конфигурира на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК.

3. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1.2. се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.

За документите по т. 1.2. се използват следните съкращения:

- PRG - протокол-грама с резултатите от гласуването;

- PRT - протокол на СИК (Приложение № 46 от книжата за национален референдум);

- LST - списък за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

4. При СИК в дипломатическите и консулските представителства документите се сканират на файл в pdf формат в присъствието на председателя и секретаря на СИК. Изпращат се чрез защитените комуникационни канали на задграничните представителства, като се използва специализираната система за получаване и обработване на данните от гласуването. При комуникационни проблеми се използва алтернативния начин за обмен - електронен адрес на ЦИК: [email protected].

5. Само при възникнал технически проблем с връзката с интернет сканираният файл в pdf формат на протокола на съответната СИК се разпечатва във формат А4, като се следва последователността на информацията в протокола, след което се изпраща по факс в комуникационния център до ЦИК заедно с протокол-грамата и сканиран екземпляр от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България, като се следва последователността на информацията в списъка. При възстановяване на връзката с интернет документите незабавно се изпращат по реда на т. 4. При несъответствия между документите, изпратени по факс, и тези, изпратени по реда на т. 4, за валидни се считат данните, изпратени по реда на т. 4.

6. При получаване на документите по т. 1.2. от ЦИК и след проверка на тяхната редовност ЦИК изпраща до съответната СИК потвърждение (сканиран файл в pdf формат) по същия комуникационен канал, по който са получени - съответно чрез защитените комуникационни канали на задграничното представителство или на електронния адрес на СИК (в случай, че документите са изпратени на резервния електронен адрес на ЦИК). СИК изчаква получаване на потвърждението от ЦИК.

При установена нередност в документите по т. 1.2. ЦИК уведомява за това съответната СИК. След отстраняване на нередностите СИК незабавно изпраща повторно (коригираните) документите по т. 1.2. и изчаква получаване на потвърждението от ЦИК.

7. Книжата и материалите от гласуването, както и секционният протокол, се изпращат от секционните избирателни комисии чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия.

След приключване на гласуването СИК поставя в торбата опакованите в отделни пакети бюлетини и пликове надписани, както следва:

-        Пакет „Неизползвани бюлетини и пликове";

-        Пакет „Недействителни бюлетини по чл.180 и чл.181 от ИК и сгрешени бюлетини";

-        Пакет „Неизползвани декларации";

След установяване на резултатите от гласуването СИК поставя в торбата черновата на протокол, пакет „Действителни бюлетини", пакет „Недействителни бюлетини", пакет „Пликове, от които е извадена бюлетина", пакет „Празни пликове", пакет „Списъци и декларации" и пакет „Протокол".

Членовете на СИК опаковат книжата и материалите в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана от всички членове на СИК , така че да не позволява развързването на чувала.

8. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени, и без да се нарушава целостта на пратката.