Начало » За РИК/СИК » Методически указания за РИК и СИК в страната

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Методически указания за РИК и СИК в страната

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

на Централната избирателна комисия по
прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс
за районните и секционните избирателни комисии
(приети с Решение № 62-НР от 4 декември 2012 г. на ЦИК)

Общи положения

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

На основание чл. 7, ал. 1 и § 2 от ПЗР от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 от Изборния кодекс (ИК) Централната избирателна комисия (ЦИК) изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум и има правомощия да следи за изпълнението на ЗПУГДВМС и ИК, както и да осъществява методическо ръководство и контрол за законност върху работата на избирателните комисии.

Настоящите Методически указания, издадени на основание посочените по-горе правомощия, целят да дадат възможност и да гарантират точното и еднакво тълкуване и прилагане на ЗПУГДВМС и ИК от избирателните комисии и от всички организации и лица, които участват в подготовката и произвеждането на националния референдум.

В чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България е установен принципът, че гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на Република България към деня на насрочване на референдума.

Под деня на насрочване на националния референдум на 27 януари 2013 г. се разбира 9 ноември 2012 г. - датата на обнародване на указа на Президента за определяне датата на произвеждане на референдума в „Държавен вестник".

Раздел II

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Националният референдум в Република България се произвежда по актуализирани списъци за изборите за народни представители.

За съставянето, промяната и обявяването на избирателните списъци се прилагат съответните изисквания на Изборния кодекс.

СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Подписите се полагат непосредствено под чертата, поставена след последното име на последния гласоподавател.

2. Всеки гласоподавател се вписва в един избирателен списък.

3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

4. Избирателните списъци се съставят на български език.

5. Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес на избирателя, в случая гласоподавателя.

6. В избирателния списък в отделни графи се вписват имената на гласоподавателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име), единният граждански номер (ЕГН), постоянният адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от гласоподавателя за вписване в списъка за секцията по настоящия му адрес) и се обособяват графи „Подпис на гласоподавателя" и „Забележки". Графите за вписване на ЕГН и вида и № на документа за самоличност остават празни и се попълват в деня на референдума от СИК при гласуването на гласоподавателя.

7. Имената на гласоподавателите се вписват в последователност - собствено, бащино и фамилно име.

8. В избирателните списъци се вписват всички български граждани, които отговарят на следните условия:

- навършили са 18-годишна възраст към деня на произвеждане на националния референдум, включително,

- не са поставени под запрещение,

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода и

- имат постоянен адрес на територията на страната към 9 ноември 2012 г. включително.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Избирателният списък се отпечатва централизирано въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Избирателните списъци се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция. Местата, на които се обявяват избирателните списъци, да се намират извън помещенията на общинската администрация, да са общодостъпни и защитени от атмосферни влияния и посегателства. Те се определят от кмета на съответната община не по-късно от 2 декември 2012 г. След определянето на местата кметът уведомява за това РИК.

ОБЯВЯВАТ СЕ САМО ИМЕНАТА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ И АДРЕСЪТ ИМ.

ЕДИННИЯТ ГРАЖДАНСКИ НОМЕР И НОМЕРЪТ НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ НЕ СЕ ОБЯВЯВАТ!

Районните избирателни комисии имат задължение да контролират своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци. За изпълнение на контролните правомощия на РИК по закон кметовете на общини/райони изпращат на РИК:

- копия от заповедите за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци - в срок не по-късно от 2 декември 2012 г.;

 копия от заповедите за обявяването на избирателните списъци на видно място и в интернет - в срок не по-късно от 17 декември 2012 г.

Централната избирателна комисия упражнява контрол за дейността на РИК съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ИК, поради което РИК следва да изпраща в ЦИК:

- ежедневна справка по общини за издадените заповеди за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци, считано от 27 ноември до 2 декември 2012 г.;

- ежедневна справка по общини за издадените заповеди за обявяването на избирателните списъци на видно място и в интернет, считано от 7 декември до 17 декември 2012 г.

Неизпълнението на законовите изисквания за съставяне и обявяване на избирателните списъци в срок е основание за възбуждане на административно-наказателно производство срещу виновното длъжностно лице по чл. 288, ал. 2 от ИК.

2. Избирателните списъци се обявяват не по-късно от 17 декември 2012 г.

3. Когато в предходните 6 месеца преди деня на референдума - 27 януари 2013 г., бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската администрация изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Избирателните списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от 17 декември 2012 г.

2. ПУБЛИКУВАТ СЕ САМО ИМЕНАТА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ И НОМЕРА И АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ. Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 17 декември 2012 г. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. От избирателните списъци по постоянен адрес се заличават имената на гласоподавателите, които:

- до деня на произвеждане на референдума са загубили правото си да гласуват или са починали;

- изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- са включени в списъците за гласуване на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения;

- са включени в избирателните списъци на места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане;

- са включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна урна;

- са включени в избирателните списъци на плавателни съдове под българско знаме;

- са заминали извън Република България не по-малко от два месеца преди деня на произвеждане на референдума и не са се завърнали до предаването на списъците на избирателните комисии;

- до 1 януари 2013 г. са заявили, че ще гласуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България;

- до 12 януари 2013 г. са заявили, че ще гласуват в избирателна секция по настоящ адрес;

- лицата, на които са издадени удостоверения за гласуване на друго място.

2. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни на гласоподавателя, но така, че да могат да се четат.

ДОПИСВАНЕ И ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ДО ПРЕДАВАНЕТО ИМ НА СИК

1. До предаване на списъците на СИК общинската администрация извършва дописване на имената на гласоподаватели, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.

Дописването се извършва по писмено искане на гласоподавателя след представяне на документ за самоличност.

2. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение.

Вписването се извършва от общинската администрация след представяне на съответните документи в общината, района или кметството.

3. Отказът от заличаване, вписване или дописване се съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван пред районния съд в двудневен срок от съобщението.

Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й и се произнася незабавно. Жалбата се разглежда в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и административния орган.

Решението се обявява незабавно и е окончателно.

ДОПИСВАНЕ И ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА

1. Гласоподавател, който не е включен в избирателния списък до деня на произвеждане на референдума, но има право да гласува, се вписва в списъка от СИК в секцията по постоянния му адрес след представяне на документ за самоличност.

В ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТРАНИЦА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (под чертата) СИК ВПИСВАТ:

- лицата, които са пропуснати в избирателния списък и не фигурират в Списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в деня на референдума;

- българските граждани, живеещи извън Република България, които са били заличени от избирателните списъци и са се завърнали в страната след предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии - по тяхно искане за вписване в деня на референдума от секционните избирателни комисии, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- лицата, заети в произвеждането на референдума като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция (чл. 194 от ИК).

Дописването се извършва в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък като се вписват всички данни на гласоподавателя от документа му за самоличност.

Внимание! СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИЗВЪРШВА ДОПИСВАНЕТО В ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТРАНИЦА НА ОСНОВНИЯ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, А НЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 или в СПИСЪКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 29.

2. Отказът на СИК да извърши вписване или дописване може да се обжалва пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно.

Решението не подлежи на обжалване.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Отстраняването на непълноти и грешки в избирателните списъци се извършва от общинската администрация след подаване на писмено заявление до кмета на общината, района или кметството. Заявлението се подава най-късно до 7 дни преди деня на произвеждане на референдума (20 януари 2013 г.).

Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява на публично място с отбелязване на датата и часа на обявяването.

2. Решението на кмета може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред районния съд. Районният съд разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Съдът обявява решението си незабавно. Решението е окончателно.

3. Поправките в избирателните списъци се обявяват от общинската администрация незабавно на определеното от кмета видно място, на което е бил обявен съответният списък.

ИЗБИРАТЕЛНИЯТ СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА

Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение по постоянен адрес (настоящ адрес, когато е подадено заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК) на територията на общината (района), които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна не по-късно от 27 декември 2012 г.

Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписва от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Подписите се полагат непосредствено под чертата, поставена след последното име на последния гласоподавател.

В него по азбучен ред се вписват имената на гласоподавателите, подали заявление по реда на чл. 176, ал. 1 от ИК до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК, и са приложили документ от ТЕЛК (НЕЛК).

Имената на гласоподавателите, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна урна, се заличават от избирателния списък по постоянния или настоящия им адрес, в които са били включени преди това.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

Допълнителният избирателен списък се съставя от СИК в деня на референдума. В допълнителния списък секционната избирателна комисия вписва:

- гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в секция, различна от секцията им по постоянен адрес;

- гласоподавателите с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК;

- гласоподавателите ученици или студенти - редовно обучение.

Гласоподавателите удостоверяват самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия и представят съответно:

- декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК (за гласоподаватели по т. 1);

- удостоверение за гласуване на друго място (за гласоподаватели по т. 2);

- декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК (за гласоподаватели по т. 3);

- ученическа или студентска книжка надлежно заверена за съответната учебна година/семестър от учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция (за гласоподаватели по т. 3).

ДЕКЛАРАЦИИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК И СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО.

СПИСЪЦИ В ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЧИВНИ ДОМОВЕ, ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Избирателните списъци се съставят в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения от ръководителя на заведението или дома в срок до деня, предхождащ деня на произвеждане на референдума, при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели.

Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност - собствено, бащино, фамилно име на гласоподавателя по следния начин:

В графа 1 „№" се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.

В графа2 „Собствено, бащино, фамилно име" се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД.

Графа 3 „ЕГН" не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН-то на гласоподавателя.

Графа 4 „Документ за самоличност - вид и №" не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност - „лична карта/л.к." или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ЗБЛД/л.п.".

В графа 5 „Адрес" се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.

Графа 6 „Подпис на гласоподавателя" се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува.

В графа 7 „Забележки" се вписват едно или всички от следните обстоятелства:

- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя.

ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ" и придружителят се подписва само в този списък;

- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал" и се подписва;

- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки" на избирателния списък.

2. Не по-късно от 48 часа преди началото на деня на референдума ръководителите на тези заведения и домове уведомяват общинската администрация по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването им на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон, факс или друг подходящ начин.

3. Гласоподавателите, които имат право да гласуват на референдума, постъпили в тези заведения в деня преди гласуването или в деня за гласуване, се вписват в избирателния списък на заведението, ако заявят пред СИК желание да гласуват.

СПИСЪЦИ В МЕСТАТА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:

- към деня на произвеждане на референдума са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под запрещение;

- към деня на произвеждане на референдума не изтърпяват наказание лишаване от свобода, наложено им с влязла в сила присъда;

- към 9 ноември 2012 г. (деня на насрочване на референдума) имат постоянен адрес на територията на страната.

Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност - собствено, бащино, фамилно име на гласоподавателя по следния начин:

В графа 1 „№" се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.

В графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име" се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната карта или зеления паспорт.

Графа 3 „ЕГН" не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН-то на гласоподавателя.

Графа 4 „Документ за самоличност - вид и №" не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност - „лична карта/л.к." или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.".

В графа 5 „Адрес" се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.

Графа 6 „Подпис на гласоподавателя" се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува.

В графа 7 „Забележки" се вписват едно или всички от следните обстоятелства:

- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя.

ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ и придружителят се подписва само в този списък;

- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал" и се подписва в този списък;

- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки" на избирателния списък.

Преди предаването на избирателния списък на СИК ръководителите на местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода или задържане уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянният им адрес преди предаването на избирателните списъци на СИК.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

СПИСЪЦИ НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ В ДИПЛОМАТИЧЕСКО ИЛИ КОНСУЛСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват в избирателна секция в дипломатическо/консулско представителство се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 11 януари 2013 г., за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България. Главна дирекция „ГРАО" уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК.

Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към деня на референдума включително - 27 януари 2013 г., не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес на територията на Република България към 9 ноември 2012 г. и са заявили желанието си да гласуват не по-късно от 1 януари 2013 г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

Гласоподавател, който не е включен в списъка за гласуване в дипломатическо или консулско представителство на Република България, се вписва в допълнителната страница на списъка (под чертата) от СИК след представяне на документ за самоличност (лична карта/паспорт/военна карта) и на декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК и чл. 4, ал.1 от ЗПУГДВМС. В списъка се вписват всички данни на гласоподавателя от документа му за самоличност.

Списъкът от имена на гласоподаватели, вписани от секционната избирателна комисия за гласуване в дипломатически и консулски представителства в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата), се подписва от председателя и от секретаря на СИК.

В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на гласоподавателя и постоянният адрес.

Всеки гласоподавател се вписва само в един избирателен списък.

Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност остават празни и се попълват от СИК.

В графа „Забележки" се вписват едно или всички от следните обстоятелства:

- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя.

ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ" и придружителят се подписва само в този списък;

- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал" и се подписва;

- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки" на избирателния списък.

СПИСЪЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛЕН СЪД

Избирателният списък на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от капитана на плавателния съд.

Капитанът на плавателния съд уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК.

Избирателните списъци включват българските граждани, които:

- са навършили 18 години към деня на референдума включително;

- не са поставени под запрещение;

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- се намират на плавателния съд под българско знаме в деня на произвеждане на референдума, както и имат постоянен адрес на територията на Република България към 9 ноември 2012 г.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

Списъкът се съставя по азбучен ред в последователност - собствено, бащино, фамилно име на гласоподавателя по следния начин:

В графа 1 „№" се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен.

В графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име" се вписва собственото, бащиното и фамилното име на гласоподавателя съгласно личната карта или зеления паспорт.

Графа 3 „ЕГН" не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва ЕГН-то на гласоподавателя.

Графа 4 „Документ за самоличност - вид и №" не се попълва. В деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност - „лична карта/л.к." или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.".

В графа 5 „Адрес" се записва постоянният адрес на гласоподавателя от документа за самоличност.

Графа 6 „Подпис на гласоподавателя" се оставя празна, за да може гласоподавателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува.

В графа 7 „Забележки" се вписват, едно или всички от следните обстоятелства:

- в случай че гласоподавателят гласува с придружител: трите имена и ЕГН на придружителя, в случай че гласоподавателят ползва такъв.

ДАННИТЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛЯ СЕ ВПИСВАТ И В „СПИСЪК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ" и придружителят се подписва в този списък;

- когато гласоподавателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на секционната избирателна комисия отбелязва „гласувал" и се подписва в този списък;

- когато СИК установи разлика между данните в документа за самоличност и имената на гласоподавателя съгласно данните в избирателния списък, данните от документа за самоличност се записват в графата „Забележки" на избирателния списък.

Раздел ІІІ

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Централната избирателна комисия изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум.

Състав

1. Функциите по организирането на национален референдум на територията на изборните райони се изпълняват от районните избирателни комисии (РИК), назначени по реда на Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК.

Несъвместимост

2. Член на РИК, докато заема длъжността си, не може да бъде народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на Президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи.

Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

Правомощия

3. Районната избирателна комисия (РИК):

- следи за прилагането на ЗПУГДВМС и съответните разпоредби на Изборния кодекс съгласно § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, упражнява контрол върху дейността на СИК на територията на района;

- осъществява методическо ръководство, подпомага и провежда обучение на членовете на СИК;

- не по-късно от 20.12.2012 г., след получаване на предложението на кметовете на общините за съставите на СИК, назначава секционните избирателни комисии. С решението за назначаване се утвърждава и списък на резервните членове по чл. 34, ал. 3 от ИК. Заместването се извършва с решение на РИК;

- освобождава членовете на СИК в случаите на несъвместимост и нарушение на разпоредбите на ЗПУГДВМС и съответните разпоредби на ИК, приложими по силата на § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, както и при нарушение и неизпълнение на решенията на ЦИК и РИК;

- упражнява контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, като при необходимост търси съдействие от кметовете на общини/райони;

- упражнява контрол за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически или зрителни увреждания и в срок 7 дни преди произвеждане на националния референдум (20 януари 2013 г.) оповестява по подходящ начин мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да гласуват;

- упражнява контрол за издаването на удостоверенията за гласуване на друго място;

- съхранява бюлетините, списъците и протоколите в предоставеното й помещение;

- съвместно с общинските администрации снабдява секционните избирателни комисии на 26 януари 2013 г. (в деня преди гласуването за национален референдум) с урни за гласуване, бюлетини, пликове, списъци, протоколи и всички други книжа, необходими за произвеждането на национален референдум, осъществява контрол за тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

- разглежда жалби срещу решения и действия на секционните избирателни комисии в деня на референдума и се произнася по тях незабавно до 1 час от постъпване на жалбата и преди края на гласуването; решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване;

- следи за провеждането на информационната кампания, включително от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, произнася се по жалби и нарушения във връзка с информационната кампания в срок до 24 часа от постъпването им, като решението е окончателно;

- обявява края на деня за гласуване след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на района, но не по-късно от 20,00 ч. в деня на гласуване;

- съставя в два екземпляра протокола, от които единия изпраща на ЦИК, а вторият остава в РИК;

- до 48 часа от предаването на последния секционен протокол РИК отчита резултатите от гласуването пред ЦИК (чл. 21, ал. 4 от ЗПУГДВМС);

- районните избирателни комисии изпълняват задълженията си до предаване на областната администрация на книжата и материалите от националния референдум на 27 януари 2013 г. с изключение на тези, предназначени за ЦИК. Предаването следва да се осъществи не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от референдума;

- при констатирано с решение на РИК нарушение на разпоредбите на ЗПУГДВМС и съответните разпоредби на ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, ако извършеното деяние не съставлява престъпление, председателят на РИК съставя акт за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Наказателното постановление са издава от областния управител;

Ред за провеждане на заседания и кворум

4. Заседанията на районните избирателни комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. За заседанията им се съставя протокол.

5. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Кворум за провеждане на заседания на РИК:

Брой на назначените членове 13 17
Брой на членовете, осигуряващи кворум 8 10

Наличие на мнозинство за вземане на решение от РИК

Брой присъстващи членове на заседанието при наличие на кворум Необходим брой гласове за вземане на решение
17 12
16 11
15 10
14 10
13 9
12 8
11 8
10 7
9 6
8 6

 

Гласуването е явно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се". Членовете на РИК могат да подписват протоколите и да гласуват решения с „особено мнение", като изрично отбелязват дали гласуват „за" или „против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.

6. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато някой от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател. Решенията и протоколите на РИК се подпечатват с печата на комисията.

Удостоверенията, издавани от РИК, и текущата кореспонденция се подписва от председателя и секретаря на комисията, а при отсъствие на един от тях - от заместник-председател.

При отсъствие на председателя и на заместник-председателя решенията, протоколите, удостоверенията и кореспонденцията се подписват от секретаря и от определен с решение на РИК за конкретния случай член на комисията, предложени от различни партии.

При отсъствие на секретаря и на председателя или заместник-председателя на комисията решенията, протоколите, удостоверенията и кореспонденцията се подписват от присъстващия член на ръководството и от определен с решение на РИК за конкретния случай член на комисията, предложени от различни партии.

Когато председателят и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.

7. Решенията на районните избирателни комисии се оповестяват по реда, определен с Решение № 12-НР от 19 ноември 2012 г. на ЦИК, и на интернет страницата на съответната областна администрация, когато това е възможно.

Обжалване на решения и действия на РИК

8. Решенията на РИК могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК чрез РИК, която окомплектова преписката с извлечение от протокола от заседанието на РИК, съдържащо разискванията и взетото решение с мотивите към него, и останалите материали.Централната избирателна комисия разглежда жалбата в тридневен срок и се произнася с решение. Решението се обявява веднага, окончателно е и не подлежи на обжалване.

9. Действията на РИК могат да се обжалват пред ЦИК, която се произнася по тях в срок 24 часа от постъпването им с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Възнаграждения, осигуряване и отпуск на членовете на РИК

10. Членовете на РИК получават възнаграждение, определено с решение на ЦИК за работата си в съответната комисия.

11. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на републиканския бюджет.

12. Лицата, включени в РИК, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия за произвеждане на национален референдум. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

Статут

13. Членовете на районните избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

14. При изпълнение на функциите си членовете на районните избирателни комисии не могат да провеждат агитация и да носят отличителни знаци на инициативния комитет, инициирал произвеждането на националния референдум, и на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция.

Назначаване

15. Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) се назначават от районните избирателни комисии в състав председател, секретар и до 5 членове (съгласно решението на РИК за броя на членовете на СИК) по предложение на кметовете на общини след консултации с представители на инициативния комитет, инициирал произвеждането на националния референдум, както и с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 41-ото Народно събрание и на партията, която има членове в Европейския парламент, но не е парламентарно представена. Това са ПП „ГЕРБ", „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА", „Синята коалиция" и ПП „НДСВ".

16. Консултациите се провеждат след приемане на решението на РИК за определяне броя на членовете на всяка отделна СИК по т. 15, изречение второ.

17. Не по-късно от 3 дни преди датата на консултациите кметовете на общини писмено уведомяват инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната община.

18. При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии по т. 15, изречение второ, представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

19. При провеждане на консултациите при кметовете на общини инициативният комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС представя:

а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;

б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС.

20. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, както и особените им мнения и писмените възражения, ако има такива.

21. След приключване на консултациите за съставите на СИК кметовете на общини представят в РИК до 15 декември 2012 г. включително следните документи:

а) писмено предложение от кмета за състав на СИК, включително и подвижните СИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, или копие от решението за създаване на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

г) пълномощно от представляващия/те инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

д) протоколите от проведените консултации с представителите на инициативния комитет, партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително особените мнения и писмените им възражения, ако има такива;

е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

22. В общините, в които няма кмет, предложението до РИК за назначаване на СИК се прави от временно изпълняващия длъжността кмет на община, а при създадена нова община - от назначения временен кмет.

23. Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение до 15 декември 2012 г., той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в РИК.

24. Когато при консултациите за състава на СИК не е постигнато съгласие, РИК назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 15, изречение второ при спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия, както следва: ПП „ГЕРБ" - 49,0 %; „Коалиция за България" - 19,6 %; ПП „ДПС" - 14,7 %; ПП „Атака"- 9,8 %; „Синята коалиция" - 4,9 %, и ПП „НДСВ" - 2 %.

25. Когато РИК не назначи СИК до 20 декември 2012 г. включително, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава СИК.

26. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.

27. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

28. Общият брой на членовете на СИК, включително председател и секретар, се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва:

- за секция до 500 избиратели включително - до 5 членове;

- за секция с над 500 избиратели - до 7 членове, но не по-малко от 5 членове;

- за подвижните избирателни секции - до 5 членове.

29. При определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва: ПП „ГЕРБ" - 49,0 %; „Коалиция за България" - 19,6 %; ПП „ДПС" - 14,7 %; ПП „Атака"- 9,8 %; „Синята коалиция" - 4,9 %, и ПП „НДСВ" - 2 %.

29.1. Политическа партия „НДСВ" има право на не повече от 2 % от членовете на СИК, но не по-малко от 1 член на територията на общината.

29.2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

30.1. Районната избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на общината въз основа на броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания.

30.2. На територията на всяка община (район в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление (Приложение № 16 от книжата за националния референдум) до 27 декември 2012 г. включително, за гласуване с подвижна избирателна урна, по направените на консултациите предложения.

31. С решението за назначаване на СИК се утвърждава и списък с имената на лицата, които ще заместват съответните членове на СИК.

Заместването се извършва с решение на РИК.

 

Несъвместимост

32. Член на СИК, докато заема длъжността си, не може да бъде народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи.

33. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

 

Правомощия

34. Секционната избирателна комисия:

- следи за спазването на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс в изборното помещение и в района на секцията;

- осигурява подреждането на изборното помещение в съответствие с изискванията на закона, както и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с физически увреждания;

- осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в секцията;

- преброява гласовете, изготвя, подписва протокол за резултатите от гласуването в секцията и го предава на съответната районна избирателна комисия до 24 часа след приключване на гласуването;

- разглежда жалби, по които се произнася незабавно;

- съставя протокола в три екземпляра, два от които предава на районната избирателна комисия, а третия, заедно с всички материали - на общинската администрация в срок до 24 часа от приключване на гласуването;

- обявява на достъпно място пред помещението на секционната комисия резултатите от гласуването в секцията.

- предоставя извлечение от протокола на присъствалите при преброяване на гласовете наблюдатели.

35. Указанията на председателя на СИК в деня за гласуване са задължителни за всички граждани в помещението на СИК. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.

 

Ред за провеждане на заседания и кворум

36. Заседанията на СИК са законни, ако на тях присъства повече от половината от състава им. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Кворум за провеждане на заседания на СИК:

 

Брой на назначените членове 4 5 6 7
Брой на членовете, осигуряващи кворум 3 3 4 4

 

Квалифицирано мнозинство (2/3) за вземане на решение от избирателните комисии:

Брой на присъстващите Предложението се приема, ако са гласували "ЗА"
7 5
6 4
5 4
4 3
3 2

 

37. Членовете на избирателните комисии са длъжни да подписват протоколите от заседанията на комисиите. Те гласуват само "ЗА" или "ПРОТИВ" решенията. Ако някой член има особено мнение, изрично отбелязва това в протокола и го излага в писмен вид.

 

Обжалване на действия и решения на СИК

38. Решенията и действия на секционните избирателни комисии могат да се обжалват пред РИК, която се произнася по тях незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня на референдума. Решението на РИК се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, може да се обжалва пред РИК, която се произнася незабавно.

 

Възнаграждения и осигуряване на членовете на СИК

39. Възнагражденията на членовете на СИК се определят от ЦИК.

40. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

41. Лицата, включени в СИК, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те получават неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

 

Статут

42. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

43. Членовете на комисиите не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативния комитет, инициирал произвеждането на национален референдум, както и да провеждат агитация или да участват в такава в деня преди гласуването и в деня за гласуване.

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

 

1. Финансиране

Финансовите средства за произвеждането националния референдум се осигуряват от държавния бюджет.

Всички документи по произвеждането на националния референдум се освобождават от държавни и от местни такси.

Финансирането на разяснителните кампании, извън случаите по чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 2, изр. 2 от ЗПУГДВМС е за сметка на инициативния комитет инициирал референдума и инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция.

2 . Организационно-техническа подготовка

Организационно-техническата подготовка на националния референдум се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействия с Централната избирателна комисия и Районните избирателни комисии.

Министерският съвет:

А) Администрацията на Министерския съвет осигурява централизирано и заплаща отпечатването и транспортирането до областните администрации на бюлетините за гласуване, пликовете за гласуване, пликовете за запечатване на протоколите и книжата за произвеждане на националния референдум, които се отпечатват централизирано, брошурите с методическите указания на ЦИК за работата на РИК и СИК.

Б) организира издаването на информационен лист, който съдържа:

- формулировката на въпроса на референдума;

- кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението за произвеждане на референдума;

- информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

Областните администрации:

- осигуряват условия за работата на РИК, включително необходимите им книжа и материали, както и условия за съхранение на книжата и материалите на РИК след гласуването и обезпечават дейността на РИК финансово;

- съвместно с кметовете на общини организират разпределянето и транспортирането на книжата и материалите до общините;

- участват в разпространението (осигуряват публичност) на областно ниво на информационния лист - чрез публикуване на сайта и поставяне на подходящо място в сградата на областната администрация, предоставяне на регионалните медии и поставяне на подходящи обществени места;

- осигуряват други материали за комисиите в съответствие с решенията на ЦИК.

Общини, общински администрации и кметове

Общините (общинските администрации) предоставят безвъзмездно на инициативния комитет, инициирал референдума, и на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на националния референдум.

Общинските администрации:

- съставят актуализираните избирателни списъци по населени места, в които се води регистър на населението; обявяват ги на публично място и създават условия за извършване на вписвания, дописвания, заличавания и отстраняване на непълноти и грешки от избирателните списъци;

- осигуряват и оборудват помещенията за гласуване с кабини за гласуване и място за нормална работа на СИК и помещението за ПСИК и ги снабдяват с останалите материали, необходими за тяхната нормална работа;

- създават организация за осигуряване на формулярите на книжата за националния референдум, необходими за работата на общинската администрация по изготвяне на актуализирани избирателни списъци, по произвеждане на националния референдум, както и книжата за националния референдум, които се осигуряват от общинските администрации;

- осигуряват транспортирането на книжата и материалите в деня преди референдума до СИК и за предаване на протоколите с резултатите от гласуването и останалите изборни книжа и материали до РИК след съставяне на протоколите с резултатите от гласуването;

- осигуряват помещения за приемане и съхранение на материалите (чувалите с книжа и материали) на СИК след гласуването;

- осигуряват условия за гласуване на лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението. Не по-късно от 18 януари 2013 г. общинските администрации уведомяват РИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението да се придвижат и да гласуват в деня на референдума.

Кметът на общината:

- образува избирателните секции и определя обхвата и номерацията им и местата за гласуване не по-късно от 2 декември 2012 г.;

- определя местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 2 декември 2012 г.

Кметовете на общини предлагат на РИК съставите на СИК не по-късно от 15 декември 2012 г., включително съставите на ПСИК, след консултации с инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, или негов/и представител/и и представители на парламентарно представените партии и коалиции и представители на партията, която има членове в Европейския парламент, но не е парламентарно представена.

Кметът на общината (района, кметството) изпълнява и други пълномощия по произвеждане на референдума, предвидени в ЗПУГДВМС и Изборния кодекс.

3. Книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. са приети с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия и са публикувани в „Държавен вестник", бр. 90 от 16.11.2012 г. и поправени с Решение № 20-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК, обн. в „Държавен вестник", бр. 93 от 30.11.2012 г.

4. Информационна кампания

За популяризирането на произвеждания национален референдум се провежда информационна кампания при спазване на изискванията на ЗПУГДВМС и ИК, като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по въпроса на референдума.

Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума.

Информационно-разяснителната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва в 24 часа на 25 януари 2013 г.

Издаденият от Министерския съвет информационен лист се разпространява чрез средствата за масова информация и на обществено достъпни места.

5. Бюлетини за референдума

Бюлетините за произвеждане на референдума са бели, като всяка бюлетина съдържа:

1. надпис „Национален референдум";

2. въпроса, на който гласоподавателите трябва да отговорят и срещу който има две хоризонтално поставени оградени полета с надписи „ДА" и „НЕ" в тях. Думите „ДА" и „НЕ" се изписват с еднакъв едър шрифт.

Бюлетините се отпечатват централизирано по установения от ЦИК образец при спазване на изискванията на ИК и решенията на ЦИК от МС.

Раздел V

ДЕНЯТ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ

НА РЕФЕРЕНДУМА

 

Получаване от СИК на книжата и материалите за гласуване

1. В деня преди датата за произвеждане на референдума определен с решение на РИК неин член и длъжностно лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на общината/района/кметството, предават на председателя на СИК:

а) избирателни урни за гласуване;

б) бюлетини и пликове за гласуване;

в) избирателен списък

г) формуляр на допълнителен избирателен списък;

д) списък за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци;

е) два формуляра на протокол на СИК;

ж) формуляри на чернови и на извлечения от протокола на СИК;

з) образци на декларации:

- по чл. 57, изр. 2 ИК;

- по чл. 194 ИК от лицата, заети като членове на СИК или охрана на съответната секция, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- по чл. 203, ал. 3 ИК от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

- по чл. 207, ал. 1, т. 3 ИК от ученици или студенти - редовно обучение, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

и) формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите;

к) други помощни и технически материали: голям плик с надпис "За РИК", който е подпечатан с печата на общината; хартиени ленти за запечатване на изборните помещения; ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; химикалки, пишещи със син цвят, торби и др. за осигуряване на нормалното протичане и приключване на гласуването в избирателната секция, както и за транспортиране на материалите.

2. Фабричните номера на протоколите за установяване на резултатите от гласуването се вписват в протокола за предаване и приемане на книжата и материалите. Ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва на съответния ред от протокола за предаване и приемане на книжата и материалите. Формулярите на протокола за установяване на резултатите от гласуването се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се види само фабричният им номер - долният десен ъгъл на плика е изрязан. Пликът се подпечатва и подписва от членовете на РИК.

3. В деня преди датата на провеждане на референдума определен с решение на РИК неин член и длъжностно лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на общината/района/кметството, предават на председателя на ПСИК:

а) списък за гласуване с подвижна избирателна урна;

б) изборните книжа и материали по букви „а", „б", „е", „ж", „и", „к" на точка 1.

4. Председателят на СИК/ПСИК, определен с решение на РИК неин член и кметът на общината/района/кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на:

- избирателния списък/избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна урна;

- останалите книжа и материали.

5. В случай на неявяване на председателя на СИК/ПСИК книжата и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията.

6. Протоколите по т. 4 се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра - за СИК, за РИК и за общината (района - в градовете с районно деление - София, Пловдив, Варна).

7. След подписването на протоколите отговорността за опазването на книжата и материалите носи председателят на СИК/ПСИК.

Транспортиране на книжата и материалите за произвеждане на референдума

8. Книжата и материалите се транспортират до секцията до 20,00 часа на деня преди датата на произвеждане на референдума. Транспортното средство се осигурява от кмета на общината, а за градовете с районно деление (София, Пловдив и Варна) - от кмета на района.

9. Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужвани с едно транспортно средство.

10. Шофьорът на транспортното средство трябва да бъде снабден с писмо, в което са изписани трите му имена, ЕГН, регистрационният номер на транспортното средство и целта на пътуването. Писмото се подписва и подпечатва от кмета на общината/района.

Действия на СИК по подготовка на помещенията за гласуване

11. Гласуването се извършва по избирателни секции в специално предназначени и оборудвани от общинската администрация помещения.

12. В сгради с повече от един етаж, в които има секции на горните етажи, по решение на РИК задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

13. В помещенията се оборудва/т кабина/и за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването и гласуването на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Кабината трябва да е добре осветена и завесите й да са от непрозрачен плат с неутрален цвят.

14. В кабината се поставя маса, стол и химикал, пишещ със син цвят.

15. В кабината се поставя и табло (бял лист с формат А4), на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Таблото се поставя на стената срещу входа на кабината, като долният му край е на височина до 150 см от пода.

16. Членовете на СИК подреждат масите, столовете, кабините за гласуване и останалите помощни материали, които ще се използват в деня на референдума, по начин и ред, позволяващ незабавното започване на гласуването.

17. Книжата и материалите се внасят в помещението за гласуване в присъствието на повече от половината членове на СИК.

18. Членовете на ПСИК поставят книжата и материалите в предоставеното им от кмета на общината помещение. Върху урните за гласуване се поставя бял лист с формат А4, на който с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят.

19. След приключване на подготовката за гласуването помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на СИК.

20. Помещенията за гласуване и помещението, в което се помещава ПСИК, се охраняват отвън от служители на Министерството на вътрешните работи.

 

Действия по подготовка на пространството пред помещението за гласуване и на сградата, в която се помещава избирателната секция.

21. След получаване на книжата и материалите СИК е длъжна да подготви и постави пред помещението за гласуване:

а) информационно табло за произвеждащия се референдум, на което поставя бюлетина за гласуване, върху лицевата страна на която се изписва текст „ОБРАЗЕЦ";

б) указателно табло (бял лист с формат А4), на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят, което да се постави до вратата на помещението, като долният му край е на височина до 150 см от пода;

в) указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секционната избирателна комисия и отдолу административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

22. На видно място на входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), върху които се изписват номерата на секциите в сградата и етажът, на който се намират.

23. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на избирателните секции на съответния етаж.

24. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението към определената с решение на РИК секция за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

25. Непосредствено пред секцията за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

 

Съдействие от кметовете на общини и кметства/райони

26. Кметовете на общини и кметства/райони са длъжни да оказват съдействие на СИК по привеждане на помещението за гласуване във вид, удобен за работата на СИК и за протичането на гласуването.

27. Кметът на общината е длъжен да предостави на ПСИК подходящо помещение, в което да се съхраняват книжата и материалите за произвеждане на референдума след получаването им от ПСИК и автомобил с шофьор за придвижване в деня на референдума. Автомобилът трябва да побира най-малко 5 души освен водача и избирателна урна.

 

Забрана за предварително раздаване на книжа и материали

28. Забранява се предварителното раздаване на книжа и материали.

29. Забранява се изнасянето на избирателни урни, избирателни списъци и бюлетини извън помещението за гласуване след приемането им от СИК в деня преди датата на референдума, по време на гласуването и на преброяването на гласовете.

Раздел VІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО

 

Разпечатване на помещението за гласуване и кворум

В деня на референдум членовете на СИК, съответно ПСИК се събират пред помещението за гласуване не по-късно от 5,45 ч. В случай на неявяване на някой от членовете председателят на комисията, а при негово отсъствие секретарят или друг член на комисията (при отсъствие на цялото ръководство) осъществяват връзка с неявилия/те се член/ове и го/и поканват да се яви/ят.

В 6,00 ч. председателят на комисията проверява присъстват ли повече от половината членове на комисията - най-малко 3 членове при 5-членен състав, 4 членове при 6- и 7-членен състав.

В случай че е налице необходимият кворум, председателят на комисията разпечатва помещението за гласуване. Когато не е налице кворум председателят не разпечатва помещението за гласуване и уведомява незабавно РИК. При условие, че до 7,00 ч. се явят достатъчен брой членове на комисията, председателят уведомява незабавно РИК и пристъпва към разпечатване на помещението за гласуване.

Когато до 7,00 ч. не се явят достатъчен брой членове, председателят на комисията незабавно уведомява по телефона РИК за това обстоятелство и изчаква указания за действие от РИК. В този случай РИК назначава съответен брой от резервните членове на мястото на неявилите се членове на комисията от същите партийни квоти. След като отново провери броя на присъстващите членове и установи, че е налице необходимият кворум, председателят на комисията разпечатва помещението за гласуване.

Когато Централната избирателна комисия е разрешила гласуването в някои секции да започне в 5,00 ч. при условията на чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс, посочените по-горе часове се изместват с един час.

При откриване на деня за гласуване на референдума в изборните помещения и помещението на ПСИК могат да присъстват освен членовете на комисията и по един представител на инициативния комитет, инициирал референдума, и на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция, журналисти, наблюдатели и гласоподаватели. Председателят на СИК проверява тяхната легитимация, както следва:

- представителите на инициативните комитети се легитимират с пълномощно, подписано от представляващия/ите съответния инициативен комитет;

- журналистите - с журналистическа карта;

- наблюдателите - с удостоверение, издадено от ЦИК;

- гласоподавателите - с документ за самоличност.

Функционално разпределение на членовете на СИК и ПСИК

След откриване на деня за гласуване членовете на комисията разпределят помежду си с решение дейностите за деня на референдума, като определят членовете, които:

а) проверяват самоличността на гласоподавателя и задържат документа за самоличност до гласуването на гласоподавателя; извършват отметки в избирателния списък; вписват данните от документите за самоличност в графи „ЕГН", „№ на документа за самоличност"; при установяване на различия в някои от имената на гласоподавателя в списъка и според документа за самоличност при съвпадение на постоянния адрес вписват в графа „Забележки" имената на гласоподавателя от документа му за самоличност; дописват гласоподаватели в допълнителната страница към основния избирателен списък (Приложение № 1 от книжата за референдума) (допълнителната страница към основния избирателен списък е продължението на основния избирателен списък под чертата, с която е приключен от общинската администрация преди предаването му на СИК);

б) вписват гласоподаватели в допълнителния списък - Приложение № 2 от книжата за референдума;

в) проверяват данните от списъка за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък;

г) подават на гласоподавателя бюлетината и празен плик за гласуване за референдум;

д) контролират пускането на плика с бюлетината от гласоподавателя в избирателната урна и полагането на подпис от гласоподавателя в избирателният списък;

е) следят за реда в помещението за гласуване и пред него.

 

Разпределянето на функциите между членовете на СИК/ПСИК при определяне на изборните резултати се извършва след обявяване на гласуването за приключило.

Задължения на СИК преди допускане на гласоподавателя да гласува

Гласоподавателят удостоверява самоличността си САМО чрез лична карта или личен (зелен) паспорт за лицата, родени до 31.12.1931 г. включително. Ако личната карта е изгубена/открадната/унищожена, в процес на подмяна или с изтекъл срок, гласоподавателят се допуска до гласуване, след като представи удостоверение за издаване на лична карта, разпечатано от информационната система на Националния регистър „Български лични документи";

Секционната избирателна комисия проверява вписан ли е гласоподавателят в избирателния списък и има ли разлика в някое от имената на гласоподавателя в списъка и според документа за самоличност. Ако е налице разлика в имената, но има съвпадение на постоянния адрес, имената на гласоподавателя от документа за самоличност се записват в графата „Забележки" на избирателния списък.

ВАЖНО! Всеки гласоподавател, вписан в избирателния списък, трябва да бъде допуснат до гласуване.

Когато СИК установи, че гласоподавателят не е вписан в избирателния списък, проверява дали името му фигурира в Списъка за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък. В случай че името на гласоподавателя фигурира в този списък, той не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

Внимание! Ако такъв гласоподавател е снабден с удостоверение за гласуване на друго място и в Списъка за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък, е отбелязано това обстоятелство като причина за заличаването му, гласоподавателят предава на СИК удостоверението за гласуване на друго място, СИК вписва в Допълнителния избирателен списък трите му имена, вида и № на документа за самоличност след което го допуска да гласува.

Когато СИК установи, че гласоподавател, който не е вписан в избирателния списък, не фигурира в Списъка за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък и адресната му регистрация, отразена в документа за самоличност е на територията на секцията и е извършена до 9 ноември 2012 г. включително, СИК дописва гласоподавателя в допълнителната страница (под чертата) на основния избирателен списък. В списъка се вписват всички данни на гласоподавателя от личната карта/личния (зелен) паспорт (само за лицата, родени до 31.12.1931 г. включително).

Действия след разпечатване на помещението за гласуване

След разпечатване на помещението за гласуване ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на комисията последователно:

- проверява наличието на книжата и материалите, изправността на избирателната урна и дали тя е празна;

- след проверката урните се затварят и се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията;

- разпечатва бюлетините за гласуване.

- обявява деня за гласуване на референдум за открит.

Недействителни бюлетини по чл. 180, ал. 1 и чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс

Ако след попълване на бюлетината и преди пускане на плика в избирателната урна гласоподавателят публично покаже начина си на гласуване или заснеме начина си на гласуване с мобилен телефон, фотоапарат или друга възпроизвеждаща техника СИК не допуска гласоподавателя до пускане на бюлетината в избирателната урна, незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху нея чрез изписване на надпис „Недействителна по чл.180 от ИК" или „Недействителна по чл.181 от ИК", както и в графа „Забележки" на избирателния списък. Такъв гласоподавател не се подписва в избирателния списък и не се допуска повторно до гласуване. Недействителните бюлетини по чл.180, ал.1 и чл.181, ал. 1 от Изборния кодекс се отстраняват предварително от мястото, на което ще се извършва установяване на резултатите от гласуването, преди отваряне на избирателната урна, не се взимат предвид при преброяване на гласовете и не се вписват в протокола на СИК.

Втора избирателна урна

Когато избирателната урна се напълни с пликове с бюлетини върху нейния отвор се залепва хартиена лента с подписите на членовете на комисията, така че да не може да бъде използвана повече. Пълната урна остава на масата за гласуване.

Председателят проверява изправността на втората урна и дали тя е празна. Урната се затваря и запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

Начало и край на гласуването на референдум

Гласоподавателите гласуват от 6,00 до 19,00 ч. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували гласоподаватели, гласуването може да продължи и след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. В този случай председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите до 19,00 ч. гласоподаватели предават документите си за самоличност на СИК. Само тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. След 20,00 ч. СИК връща документите за самоличност на неуспелите да гласуват.

След откриване на деня за гласуване на референдума председателят на СИК поканва присъстващите граждани да гласуват. Гласуването е лично и тайно. Всеки гражданин сам упражнява правото си да гласува в кабината за гласуване, освен в случаите на гласуване с придружител.

По време на гласуването в изборното помещение освен членовете на СИК могат да присъстват: гласуващите в момента гласоподаватели, по един представител на инициативния комитет, инициирал националния референдум, и на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция, журналисти и наблюдатели.

Гласуване

След извършване на предходните действия гласуването се извършва в следната последователност:

а) членът на СИК сверява данните от документа за самоличност на гласоподавателя с тези от избирателния списък, вписва единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност и допуска гласоподавателя до гласуване.

Документът за самоличност остава в члена на секционната избирателна комисия до полагането на подпис от гласоподавателя в избирателния списък;

б) член на СИК предава бюлетината за гласуване на гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и празен плик за гласуване;

в) гласоподавателят взема бюлетината и плика и влиза сам в кабината за гласуване (с изключение на случаите, когато гласува с придружител);

г) отбелязва (зачертава) избрания от него отговор - „ДА" или „НЕ", като изписва знак „Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с избрания от него отговор;

д) поставя бюлетината в плика;

е) излиза от кабината;

ж) пуска плика в избирателната урна;

з) полага подпис в списъка за гласуване;

и) член на СИК връща документа за самоличност на гласоподавателя;

к) гласоподавателят напуска помещението за гласуване.

 

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА БЮЛЕТИНИ ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО ЗA ГЛАСУВАНЕ.

ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗНАСЯНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ И НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ.

Гласуване на ученици и студенти

Гласоподавател ученик или студент - редовно обучение, може да гласува при произвеждане на националния референдум в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянния му адрес.

За да бъде допуснат да гласува от избирателна комисия, гласоподавателят следва да представи:

- лична карта;

- ученическа или студентска книжка, надлежно заверена за съответната учебна година/семестър от учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция;

- декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 32 от книжата за референдума), която се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

Всички данни от документа за самоличност на гласоподавателя ученик или студент се вписват в допълнителния избирателен списък.

До приключване на гласуването ученическата/студентската книжка и документа за самоличност остават в члена на СИК. След като гласоподавателят пусне плика в урната и положи подпис в избирателния списък, членът на СИК вписва в ученическата/студентската книжка датата на референдума и отбелязва, че ученикът/студентът е гласувал. Този текст се подписва от председателя или секретаря и от един член на СИК от различни политически партии и се връща заедно с документа за самоличност на гласоподавателя.

Сгрешена бюлетина

Когато гласоподавателят сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на СИК и да получи нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на гласоподавателя само веднъж.

Членовете на СИК унищожават бюлетината, без да я разгъват с надпис „сгрешена" на гърба и с подписите на двама от членовете на комисията. Така унищожената бюлетина не се пуска в урната и се отстранява от масата на комисията.

Броят на сгрешените бюлетини се вписва в т. 6 от протокола на СИК.

Гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува в секцията, определена с решение на РИК за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Той може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

В случай че гласоподавателят гласува в секция, различна от тази, в която е вписан в основния избирателния списък, той се вписва в допълнителния избирателен списък, след като попълни декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 31 от книжата за референдума).

Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на гласоподавателя. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК след края на гласуването.

Гласуване с придружител

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Член на комисията, на инициативния комитет, или негов представител, или наблюдател не може да бъде придружител.

Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, може да гласува с придружител, когато:

- представи документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането;

- попълни декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място;

- посочи придружител;

- председателят на СИК/ПСИК разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя.

Решението на председателя може да се оспори от член на комисията. В този случай спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия с решение.

- когато гласоподавателят не разполага и не представи документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение той се допуска до гласуване с придружител въз основа на решение на секционната избирателна комисия за това.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на гласоподавателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 30 от книжата за референдума), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря на СИК след края на гласуването.

Когато увреждането не позволява на гласоподавателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

Гласуване на лица, заети с произвеждане на референдума

Лицата, заети в произвеждането на референдума като членовете на секционните избирателни комисии и охраната, могат да гласуват в референдума след представяне на лична карта и на декларация по образец (Приложение № 33 от книжата за референдума), че не са гласували и няма да гласуват на друго място и след вписване на всичките им данни в допълнителната страница на основния избирателен списък (под чертата).

Декларацията се прилага към избирателния списък и става неразделна част от него.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

Допълнителният избирателен списък се съставя от СИК в деня на референдума. В допълнителния списък секционната избирателна комисия вписва:

- гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в секция, различна от секцията им по постоянен адрес;

- гласоподавателите с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК;

- гласоподавателите ученици или студенти - редовно обучение.

След обявяване на края на гласуването допълнителният избирателен списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.

Гласуване с удостоверение за гласуване на друго място

Гласоподаватели, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място, в деня на референдума могат да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, в което се намират. Всички данни на гласоподавателя се вписват от СИК в допълнителния избирателен списък след представяне на удостоверението за гласуване на друго място и лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31.12.1931 г.

Гласоподавателите, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място, могат да се върнат и да гласуват в секцията по постоянния си адрес. В този случай те се вписват в допълнителния избирателен списък.

Удостоверението за гласуване на друго място се прилага към допълнителния избирателен списък и става неразделна част от него.

Гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения

Гласоподаватели, намиращи се в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, имат право да гласуват в образувана в заведението избирателна секция. Тези гласоподаватели трябва да имат избирателни права и постоянният им адрес да е на територията на страната към 9 ноември 2012 г.

До гласуване се допускат и гласоподавателите, постъпили в съответното заведение в деня на референдума, след вписване в допълнителната страница (под чертата) на основния избирателен списък.

Гласуването се извършва по общия ред.

Гласуване извън изборното помещение с подвижна избирателна урна

Гласуването с подвижна избирателна урна се извършва въз основа на списък за гласуване с подвижна избирателна урна. Само лицата, включени в избирателните списъци по предходното изречение, могат да гласуват с подвижна избирателна урна.

След откриване на деня за гласуване на националния референдум председателят на ПСИК предава на най-малко четирима членове на комисията:

- списъка за гласуване с подвижна избирателна урна;

- празна запечатана урна за гласуване;

- бюлетини за гласуване;

- пликове.

След получаване на материалите членовете на ПСИК тръгват по адресите на лицата, включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.

Гласуването с подвижна избирателна урна се извършва в следната последователност:

а) при пристигане на адреса на гласоподавателя членовете на комисията поставят урните на достъпно и видно място в дома на гласоподавателя;

б) член на комисията сверява данните от личната карта/личен (зелен) паспорт (само за лицата, родени до 31.12.1931 г. включително) на гласоподавателя с тези от списъка и вписва в него единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност;

в) член на комисията предава бюлетината за гласуване на гласоподавателя, като се уверява, че тя не е попълнена, както и празен плик за гласуване;

г) членовете на комисията и всички други лица, намиращи се в помещението, освен гласоподавателя, напускат помещението;

д) гласоподавателят взема бюлетината и отбелязва (зачертава) избрания от него отговор - „ДА" или „НЕ";

е) поставя бюлетината в плика и известява членовете на комисията, че е готов;

ж) членовете на комисията влизат в помещението;

з) гласоподавателят пуска плика с бюлетината в урната;

и) полага подпис в избирателния списък. В графа „Забележки" на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването;

к) членът на комисията връща документа за самоличност на гласоподавателя;

л) членовете на комисията напускат дома на гласоподавателя.

 

При гласуването с подвижна избирателна урна в помещението с гласоподавателя не могат да присъстват други лица, освен ако гласоподавателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител. Имената и единният граждански номер на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на гласоподавателя от члена на комисията.

Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 30 от книжата за референдума), след което придружителят се подписва в този списък.

Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна след приключване на гласуването.

Членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват подвижната избирателна урна, посещават гласоподавателите от списъка по домовете им до изчерпване на списъка, но не по-късно от 19,00 ч., като им се осигурява транспорт и охрана от общинската администрация.

Ако гласоподавателят не бъде открит на посочения адрес, в графа „Забележки" на списъка срещу името на гласоподавателя се отбелязва това обстоятелство и се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват урната.

След приключване на гласуването с подвижната избирателна урна върху нейния отвор се залепва хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване (който не може да бъде по-късно от 20,00 ч.) и се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които обслужват урната.

Подвижната избирателна урна се връща в предоставеното от кмета на общината изборно помещение.

Гласуване в местата за лишаване от свобода и задържане

При произвеждане на националния референдум може да се образува избирателна секция и да се гласува и в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане. Гласуват задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Списъкът се изготвя от ръководителите на тези места.

Гласуването се извършва по общия ред.

Гласуване на плавателни съдове под българско знаме

При образуване на секция на плавателен съд под българско знаме гласуването се извършва по общия ред по избирателен списък, изготвен от капитана на плавателния съд.

Включените в списъка гласоподаватели се легитимират с моряшки паспорт/лична карта/паспорт (задграничен) и военна карта на кадрови военнослужещ.

Преустановяване на гласуването

Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, ако са налице съществени нарушения на процеса на гласуване. След тяхното отстраняване гласуването продължава. За спирането се съобщава НЕЗАБАВНО на съответната РИК.

Районната избирателна комисия уведомява ЦИК за причините за преустановяване на гласуването, за взетите мерки по тяхното отстраняване, както и за възстановяване на гласуването.

По решение на СИК председателят на комисията може да поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението за гласуване, ако има такава необходимост. Само в тези случаи в помещението за гласуване се допускат въоръжени лица.

Не се допускат в помещението за гласуване лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Наблюдатели

 

Наблюдатели по смисъла на § 1, т. 18 от Изборния кодекс са представителите:

- на Европейския парламент, чуждестранен парламент, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, чуждестранна партия или движение и

- на български неправителствени организации.

Наблюдателите се регистрират от ЦИК, която издава удостоверения за регистрацията им (съответно Приложение № 21 и Приложение № 22 от книжата за референдума). Пред СИК наблюдателите се легитимират с издаденото от ЦИК удостоверение и документ за самоличност.

Наблюдателите имат право:

а) да присъстват при откриване на деня на референдума;

б) да присъстват в помещенията за гласуване по време на гласуването;

в) да присъстват при отварянето на изборните урни и при определяне на резултатите от гласуването;

г) да получат извлечение от протокола с резултатите от гласуването в съответната избирателна секция.

Наблюдателите не могат да бъдат придружители на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

В помещението за гласуване наблюдателите заемат най-отдалечените от кабината/те за гласуване места.

Представители на инициативни комитети

Представители на инициативните комитети са гласоподаватели упълномощени от представляващия инициативния комитет или от преупълномощено от него лице.

Представителите на инициативните комитети в деня на референдума имат право да:

- присъстват в изборното помещение при откриване на гласуването ;

- присъстват в изборното помещение по време на гласуването - по един представител на съответния инициативен комитет;

- присъстват при установяване на резултатите от гласуването - по един представител на съответния инициативен комитет;

- получат извлечение от протокола на СИК, подписано от членовете на комисията.

Представителите на инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат.

Представителите на инициативните комитети по време на гласуването заемат най-отдалечените места от кабините за гласуване.

Раздел VІІ

ДЕЙСТВИЯ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

 

І. ПОПЪЛВАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ПРОТОКОЛИ

1. Подготовка за преброяване на бюлетините.

При отваряне на избирателните урни  и установяване на резултатите от гласуването в помещението за гласуване могат да присъстват: членовете на СИК, по един представител на инициативния комитет, инициирал националния референдум, и на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция, наблюдатели и журналисти. Всички останали лица следва да напуснат помещението за гласуване. До приключване на работата на СИК в помещението не се допускат други лица. Не се допуска напускане на помещението по време на установяване на резултатите от гласуването.

След обявяване на гласуването за приключило членовете на СИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват при определяне на резултатите от гласуването:

- кой ще отваря урната/ите за гласуване и ще изважда съдържанието й/им върху мястото, на което ще се извършва установяване на резултатите от гласуването;

- кой ще попълва данните в черновата и в протокола на СИК;

- кой ще преброява подписите положени в избирателните списъци;

- кой ще брои пликовете и бюлетините намерени без плик;

- кой ще отваря пликовете и ще изважда съдържанието им;

- кой ще брои бюлетините, извадени от пликовете за гласуване;

- кой ще отговаря за изготвянето на извлеченията от протокола и обявяване на резултатите от гласуването в секцията;

- кой ще предава протокола на СИК в РИК и

- кой ще опакова останалите книжа и материали и ще ги предава на общинската администрация.

Един член на СИК може да извършва няколко функции. Преди да се пристъпи към отваряне на урната/ите, от масата се отстраняват всички вещи. Сгрешените бюлетини, след като бъдат преброени и полученото число се впише на ред 6 от черновата на протокола, и неизползваните бюлетини и пликове, както и бюлетините, чието съдържание е било показано преди пускането им в урната или е било заснето (съответно по чл.180 и 181 от ИК), се опаковат поотделно, запечатват се и се отстраняват от мястото, на което ще се извършва преброяването.

На мястото, на което ще се извършва преброяването, остават черновата на протокола, избирателните списъци, урната за гласуване и само един химикал.

Всички числови данни първо се вписват в черновата на протокола и едва след като се удовлетвори контролата, се преписват в протокола.

ВИМАНИЕ! Да се внимава да не се прегъва протокола на СИК, да не се използва за подпора при попълване на черновата, тъй като е изготвен на трипластова индигирана хартия и може да бъде повреден и да стане неизползваем!

2. Данни, попълвани в протокола преди отваряне на избирателната урна.

Секционният протокол се съставя в три екземпляра на индигирана хартия, два от които са за РИК и ЦИК, а третият заедно с всички материали от гласуването - за общинската администрация.

В протокола се попълват:

- наименованието на района;

- номерът на избирателната секция;

- трите имена на членовете на СИК;

- часът на започване и часът на завършване на гласуването;

- броят на гласоподавателите според избирателния списък, включително дописаните в допълнителната страница (под чертата) и в допълнителния избирателен списък. Полученото число се вписва в т. 1 от черновата на протокола на СИК;

- броят на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък (сумата от подписите на гласоподавателите в основния избирателния списък до чертата, в допълнителната страница на основния избирателен списък (под чертата) и в допълнителния избирателен списък). Полученото число се вписва в т. 2 от черновата на  протокола на СИК;

- броят на сгрешените бюлетини (по чл.201, ал.2 от ИК). Полученото число се вписва в т. 6 от черновата на протокола на СИК.

3. Отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете.

 

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ - ЕДИН ПЛИК Е РАВЕН НА ЕДИН ГЛАС. Гласът може да бъде действителен или недействителен. Празният плик се брои за недействителен глас.

След отстраняване на ненужните материали, сгрешените бюлетини (по чл. 201, ал. 2 от ИК) и на бюлетините, обявени за недействителни, тъй като преди пускането на плика в избирателната урна гласоподавателят публично е показал начина си на гласуване (по чл. 180, ал. 1 от ИК) или е заснел начина на гласуване с мобилен телефон, фотоапарат или друга възпроизвеждаща техника (по чл. 181 от ИК), и попълване в протоколите на описаните по-горе данни се пристъпва към отваряне на избирателните урни и установяване на резултатите.

 

ОТВАРЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ

Председателят разпечатва и отваря избирателната урна и изважда внимателно един по един пликовете от нея по начин, непозволяващ изпадането на бюлетини от пликовете. Ако е използвана допълнителна урна, тя се отваря веднага след първата и съдържанието се изважда по същия начин и на същото място, след което урната/ите се отстранява/ат от мястото на което ще се извършва установяването на резултатите.

Председателят или друг, определен от комисията неин член, отделя на една страна пликовете, а на друга - бюлетините, намерени без плик. Бюлетините, намерени без плик, се унищожават с надпис „Без плик". Преброяват се и полученото число се вписва в т. 5 от черновата на протокола на СИК. Бюлетини, намерени в избирателната урна без плик, не се считат за глас и не се отчитат при определяне на резултатите от референдума. Опаковат се и се отстраняват от масата, след което се пристъпва към

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ.

След изваждането им от избирателната урна пликовете се преброяват и полученото число се вписва (попълва) в т. 3 от черновата  на протокола.

ОТВАРЯНЕТО НА ПЛИКОВЕТЕ

Председателят на СИК, или друг упълномощен от комисията неин член, отваря пликовете един по един и изважда съдържащите се в тях бюлетини. Пликовете се подреждат на две купчинки:

- пликове, от които са извадени бюлетини;

- празни пликове.

Тези действия следва да се извършват много внимателно, тъй като не може да бъдат повторени и препроверени.

Плик, който не съдържа никакви бюлетини, се надписва „Празен плик" и се отделя настрана. Празните пликове се преброяват и полученото число се вписва в т. 4 от черновата  на протокола на СИК, след което се опаковат поотделно пликовете, в които е намерена бюлетина, и празните пликове и се отстраняват от мястото на което се извършва установяване на резултатите от гласуването.

УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Бюлетините се подреждат на три купчинки и всяка купчинка се преброява поотделно:

- действителни бюлетини с отбелязан отговор на въпроса „ДА"; Тяхното число се вписва в т. 7 от черновата на протокола;

- действителни бюлетини с отбелязан отговор на въпроса „НЕ"; Тяхното число се вписва в т. 8 от черновата на протокола;

- недействителни бюлетини - това са бюлетините, които не са по образец; бюлетините, които са зачертани изцяло; бюлетините в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетините намерени заедно с друг предмет в плика; бюлетините, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци и бюлетините, върху които вотът на гласоподавателя не е отбелязан със знак „Х" с химикал пишещ със син цвят. Тези бюлетини се поставят на една обща купчинка, преброяват се и полученото число се събира с числото на недействителните бюлетини, намерени без плик и вписано по т. 5 от черновата на протокола. Полученият резултат се вписва в т. 9 от черновата на протокола.

 

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Ако в плика има повече от една бюлетина, но с еднакъв отговор на въпроса, едната от тях се брои за един действителен глас, ако не е налице някоя от причините за недействителност, изброени в т. 9 на протокола. Тази бюлетина се поставя на съответната купчинка от действителни бюлетини с отговор „ДА" или с отговор „НЕ" и се брои заедно с тях. Останалите се унищожават с надпис „Унищожена", прибират се в плика. Върху плика се изписва общият брой на намерените в него бюлетини, поставя се на купчинката с останалите пликове и се брои заедно с тях.

Ако в плика има повече от една бюлетина и върху една от тях има отбелязан само един отговор, а върху другата/е няма отбелязан отговор, бюлетината, върху която има отбелязан отговор, се брои за действителна, ако не е налице някоя от причините за недействителност, изброени в т. 9 на протокола.

Тази бюлетина, върху която има отбелязан отговор, се нарежда на съответната купчинка от действителни бюлетини с отговор „ДА" (които се вписват в т. 7 от черновата на протокола) или с отговор „НЕ" (които се вписват в т. 8 от черновата на протокола) и се брои заедно с тях. Бюлетината/е, върху която/и няма отбелязан отговор, се унищожава с надпис „Унищожена" и се прибира/т обратно в плика. Върху плика се изписва общият броят на намерените бюлетини, оставя се на купчинката с останалите пликове и се брои заедно с тях.

Ако описаните по-горе два вида бюлетини са засегнати от пороците, посочени в т. 9 от протокола на СИК, те се броят за недействителен глас. Тези бюлетини се поставят върху купчинката с недействителни бюлетини и се броят заедно с тях.

Ако в един плик има повече от една бюлетина с различни отговори на въпроса, една от тях се поставя на купчинката с недействителните бюлетини и се брои заедно с тях. Останалите бюлетини се унищожават с надпис „Унищожена" и се прибират обратно в плика. Върху плика се изписва общият брой на намерените в него бюлетини. Пликът се поставя на купчината с останалите пликове и се брои заедно с тях.

Зацапвания, механични и други повреди не правят бюлетината недействителна, ако може да се установи по недвусмислен начин волята на гласоподавателя.

 

КОНТРОЛА:

Установените резултати от гласуването трябва да удовлетворят следната контрола - числото по т. 3 от протокола на СИК трябва да е равно на сумата от числата по т. 4, т. 7, т. 8 и т. 9 минус числото по т. 5 от протокола на СИК.

 

В случай че контролата е неудовлетворена, трябва да се извърши повторно преброяване на подписи, пликове и бюлетини.

Числовите данни в протоколите се вписват с думи и с цифри само след спазване (удовлетворяване) на посочената по-горе контрола.

САМО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КОНТРОЛАТА ЧИСЛОВИТЕ ДАННИ ОТ ЧЕРНОВАТА СЕ ПРЕПИСВАТ В ПРОТОКОЛА НА СИК (Приложение № 46 от книжата за референдума), КАТО СЕ ВНИМАВА ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ ГРЕШКИ. СЛЕД ПРЕПИСВАНЕТО НА ДАННИТЕ В ПРОТОКОЛА ОТНОВО СЕ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ КОНТРОЛАТА Е УДОВЛЕТВОРЕНА.

Когато по съдържанието на някоя бюлетина възникне спор, комисията се произнася с решение и случаят се описва в протокола на СИК.

След попълване на числовите данни в протокола се отразяват:

- възниквали ли са спорове и какви са взетите решения по тях;

- постъпвали ли са жалби и възражения, като писмените такива се прилагат към протокола;

- в колко часа е подписан протоколът.

Подписване на протокола на СИК

Протоколът се подписва от всички членове на СИК. ЧЛЕН ОТ КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ПОДПИШЕ ПРОТОКОЛА. Ако той не е съгласен с отразеното, го подписва с особено мнение, което в писмен вид се прилага към протокола и става неразделна част от него.

Когато член на комисията е в обективна невъзможност да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочва причината.

Член на СИК, който откаже да подпише протокола по неуважителни причини, се наказва с глоба от 1000 лв.

След подписване на протокола, председателят на СИК обявява резултатите от гласуването на видно (достъпно) място пред секцията.

Поправки в протокола след подписването му могат да се правят само преди обявяването на протокола. Всяка поправка се подписва от членовете на комисията, като се отбелязва, че е поправка.

След изготвяне на протокола се изготвят и предоставят извлечения от същия (Приложение № 47 от книжата за националния референдум) на представителите на инициативния комитет, инициирал референдума, представителите на инициативните комитети като застъпници на алтернативната позиция и наблюдателите.

 

Предаване на протокола от СИК на РИК

Секционната избирателна комисия предава протокола с резултатите от гласуването на районната избирателна комисия в срок от 24 часа след приключване на гласуването.

Протоколът се предава на РИК от трима членове на СИК от различни партии и коалиции.

ІІ. ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. РЕШЕНИЯ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Въз основа на протоколите от секционните комисии районната комисия обобщава данните за района и ги отразява в протокол (Приложение № 48 от книжата за националния референдум), в който се посочват номерът и наименованието на района и:

1. броят на секционните избирателни комисии (вписва се в т. 1 от протокола);

2. броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи (вписва се в т. 2 от протокола);

3. броят на гласоподавателите в общината (района) според избирателните списъци (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 3 от протокола);

4. броят на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИС) (вписва се в т. 4 от протокола);

5. броят на гласувалите според намерените в урните пликове (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 5 от протокола);

6. броят на пликовете, в които не е намерена бюлетина (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 6 от протокола);

7. броят на бюлетините, намерени в урната без плик (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 7 от протокола);

8. броят на сгрешените бюлетини - по чл. 201, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т.6 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 8 от протокола);

9. общия брой на действителните бюлетини (сумата от числата по т. 7 и т. 8 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 9 от протокола);

10. броят на действителните бюлетини с отговор „ДА" (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 10 от протокола);

11. броят на действителните бюлетини с отговор „НЕ" (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 11 от протокола);

12. броят на недействителните бюлетини (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) (вписва се в т. 12 от протокола).

 

Протоколът на РИК се съставя в два екземпляра на индигирана хартия, от които единият се изпраща на Централната избирателна комисия, а вторият за районната избирателна комисия.

Протоколът на РИК се подписва от всички членове на комисията.Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Ако не е съгласен с отразеното в протокола, членът на комисията го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява то и се мотивира писмено на отделен лист, който се прилага към протокола и е неразделна част от него.

Член на РИК, който не подпише протокола по неуважителни причини, се наказва с глоба до 2000 лв.

Районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването пред Централната комисия в срок до 48 часа от предаването на последния секционен протокол. В ЦИК се представят неразпластените екземпляри на протокола на РИК и протоколите на СИК, предназначени за ЦИК, разписките с данните от въведените от преброителя данни от протоколите на СИК и РИК, цифровите данни от въведените протоколи на СИК и протокола на РИК и всички данни от компютърната обработка на магнитен носител (2 бр.).

При приемане на протоколите и другите книжа и материали между ЦИК и РИК се съставя приемно-предавателен протокол.