Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 10-НР/14.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 10-НР
София, 14.11.2012

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 4, чл. 39, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 44, 74, 75, 184, 189, чл. 195, ал. 3 и чл. 232 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Образуване на избирателни секции в дипломатически и консулски представителства

1. При произвеждане на национален референдум избирателни секции се образуват и в дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на изискванията на Изборния кодекс.

2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 17 ноември 2012 г., трябва да поискат съгласието на приемащата държава за:

2.1. произвеждане на национален референдум;

2.2. разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

3. Ръководителят на дипломатическото и консулско представителство уведомява незабавно Министерството на външните работи за получения отговор от приемащата държава.

4. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия за получените отговори по т. 3.

5. При съгласие на приемащата държава ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на Република България образуват избирателни секции при спазване на законодателството на съответната държава и на Изборния кодекс.

6. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 01.01.2013 г. (25 дни преди датата на референдума).  

7. Всеки ръководител на дипломатическо и консулско  представителство не по-късно от 03.01.2013 г. (23 дни преди датата на референдума) предоставя на Централната избирателна комисия чрез Министерството на външните работи информация за постъпилите заявления по т. 6. Информацията се изпраща на специално определения електронен адрес на комисията: [email protected].

Информацията включва броя на постъпилите заявления и изразените в тях предпочитания в кое дипломатическо или консулско представителство на Република България заявителите желаят да гласуват.

8. Централната избирателна комисия не по-късно от 05.01.2013 г. (21 дни преди датата на референдума) определя с решение дипломатическите или консулски представителства на Република България, в които ще се образуват избирателни секции.

Решението се изпраща на Министерството на външните работи и се публикува на интернет страниците на министерството и на съответното дипломатическо и консулско представителство на Република България.

9. В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулски представителства образуват избирателните секции и уведомяват ЦИК незабавно.

10. Когато броят на гласоподавателите, заявили желанието си да гласуват по т. 6, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

 

ІІ. Съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в дипломатически и консулски представителства

11. Български гражданин с постоянен адрес на територията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува в дипломатическо или консулско представителство на Република България, може да заяви това не по-късно от 01.01.2013 г. включително (25 дни преди датата на референдума) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 13 от книжата за произвеждане на национален референдум).

12. В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което се намира дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което желае да гласува.

13. Всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно.

14. Заявлението се подава лично от гласоподавателя  до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща чрез писмо.

15. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство.

16. Ръководителят на дипломатическото или консулско представителство съставя списъците на лицата, заявили желание да гласуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България (Приложение № 5 от книжата за произвеждане на национален референдум).

Непосредствено под последното име на гласоподавателя се поставя хоризонтална черта и ръководителят на дипломатическото или консулско представителство се подписва.

17. В избирателния списък се вписват по азбучен ред имената на гласоподавателя и заявеният от него постоянен адрес в Република България.

18. Всеки гласоподавател се вписва само в един избирателен списък.

19. Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии.

20. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в дипломатическо или консулско представителство на Република България, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България не по-късно от 08.01.2013 г. (18 дни преди датата на референдума) на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство.

Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата и при изготвяне на избирателния списък за съответната секция.

21. Списъците по т. 20 съдържат трите имена на гласоподавателя, както и номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува.

22. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер.

23. Ръководителите на дипломатическите и консулски представителства изпращат незабавно до Министерството на външните работи информация, съдържаща трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български граждани.

24. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 11.01.2013 г. (15 дни преди датата на референдума), за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване по постоянен адрес.

 

ІІІ. Предаване на книжа и материали

25. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия получават изборните книжа и материали по приложения № 38 и № 44 от книжата за произвеждане на национален референдум.

26. Пред помещението и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че гласоподавателят може да изрази своя вот само със знак „Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от ЦИК.

 

ІV. Ден на референдума

27. Денят на референдума започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

28. Невключени в избирателните списъци български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в деня на референдума, се вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата).

29. В деня на референдума гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец (Приложение № 14 от книжата за произвеждане на национален референдум).

30. Секционната избирателна комисия вписва в избирателния списък следните данни на гласоподавателя от документа му за самоличност - собствено, бащино и фамилно име и постоянен адрес в Република България (ако не са отпечатани), ЕГН и номер и вид на документа за самоличност.

В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на гласоподавателя в Република България, адресът му се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация - Приложение № 14.

31. Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на гласоподавателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" секционната избирателна комисия вписва номера и датата на удостоверението.

32. Когато в 19,00 часа пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

33. Негласувалите гласоподаватели по т. 32 предават документите си за самоличност на комисията. Само тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 часа, но не по-късно от 20,00 часа.

34. Списъкът от имена на гласоподаватели, вписани от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата), се подписва от председателя и от секретаря на СИК.

35. След приключване на гласуването неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на СИК, след което се отваря урната за гласуване. След определяне на резултатите от гласуването книжата и бюлетините се опаковат отделно, запечатват се и пакетът/ите се подписва/т от членовете на СИК.

 

V. Изпращане на резултатите от гласуването

36. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

а) протокол-грама с резултатите от националния референдум по утвърден от ЦИК образец;

б) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 46 от книжата за произвеждане на национален референдум), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат;

в) сканиран екземпляр от избирателния списък - Приложение № 5 от книжата за произвеждане на национален референдум, изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf -формат.

37. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 36 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - на определено с решение на комисията лице.

38. Лицата по т. 36 или 37 изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на протокол-грамата и сканираните екземпляри.

39.  Книжата и материалите от гласуването, както и секционният протокол, се изпращат от секционните избирателни комисии чрез дипломатическото или консулското представителство по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия.

Членовете на СИК опаковат книжата и материалите в чували, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана от всички членове на СИК , така че да не позволява развързването на чувала.

40. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени, и без да се нарушава целостта на пратката.

41. Получените от ЦИК книжа и материали се съхраняват 4 години, след което се предават за архивиране в Централния държавен архив.

 

VI. Публикуване на условията и реда за гласуването в дипломатическите и консулските представителства на Република България

42. Министърът на външните работи публикува на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за гласуване в дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 20.11.2012 г. (67 дни преди датата на референдума).

43. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване в тях не по-късно от 20.11.2012 г. (67 дни преди датата на референдума).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.11.2012 в 15:11 часа

Всички решения