Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 100-НР/28.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 100-НР
София, 28.12.2012

ОТНОСНО: жалба от Кирчо Георгиев Карагьозов – упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България“, против решение № 9-НР от 17.12.2012 г. на РИК – Ямбол, за назначаване на СИК в община „Тунджа“

Постъпила е жалба с вх. № НР-383 от 27.12.2012 г. на ЦИК от Кирчо Георгиев Карагьозов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", против решение № 9-НР от 17.12.2012 г. на РИК - Ямбол, за назначаване на СИК в община „Тунджа".

Жалбата е заведена в РИК - Ямбол, с вх. № 33 от 20.12.2012 г. В нея се твърди, че атакуваното решение е незаконосъобразно, постановено в нарушение на Изборния кодекс. Навеждат се доводи, че на консултациите, проведени при кмета на община Тунджа на 07.12.2012 г., е постигнато съгласие относно начина на разпределение на съставите на СИК с изключение на четири секции, а именно секции с № 30, 40, 42 и 45. Въпреки представените протоколи РИК - Ямбол, не се е съобразила с постигнатото споразумение, като е извършила разпределение различно от уговореното.

На второ място, жалбоподателят се оплаква, че РИК - Ямбол, е нарушила свое решение № 4-НР  от 06.12.2012 г., с което се определят ръководствата на СИК в община „Тунджа", като при определени 21 места с решение № 4-НР от 06.12.2012 г., в решение № 9-НР от 17.12.2012 г. са 24 места.

На трето място, разпределението на постовете на председател и секретар е извършено съвсем безпринципно, като в голямата си част РИК - Ямбол, се е съобразила единствено с изискванията на ПП „ГЕРБ".

На четвърто място, недопустимо е според жалбоподателя в една секция да има мнозинство от една и съща политическа сила, както е в назначения от РИК състав в секция № 48 - с. Хаджидимитрово, чийто състав е от председател „Синя коалиция", секретар от ПП „ГЕРБ" и двама членове също от ПП „ГЕРБ". Така определеният състав има мнозинство.

Ето защо моли атакуваното решение да бъде отменено като незаконосъобразно и ЦИК се произнесе по съществото на спора или върне за ново решение на РИК - Ямбол.

Към жалбата е приложено пълномощно от Сергей Станишев в качеството на представляващ коалиция „Коалиция за България", решение за образуване на коалицията, протоколи от 07.12.2012 г. за проведени консултации от кмета на община „Тунджа". Към преписката са представени и решения № 5-НР и № 6-НР от 07.12.2012 г. за поправка на техническа грешка, предложения на политическите партии до кмета за назначаване на СИК, решение № 9-НР от 18.12.2012 г. за назначаване на СИК/ПСИК в община „Тунджа", протокол № 6 от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол.

Жалбата е подадена в предвидения в закона срок.

По отношение разпределението на ръководните длъжности жалбоподателят няма правен интерес, тъй като се касае до други политически сили, а „Коалиция за България" е получила повече от полагащите й се места. Ето защо в тази си част жалбата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

По отношение на оплакването относно състава на секция № 48 с. Хаджидимитрово от атакуваното решение е видно, че секционната избирателна комисия е в състав от председател, секретар и трима членове. В решението е посочено, че от ПП „ГЕРБ" са секретарят и двама от членовете.

При направената проверка се установи, че ПП „ГЕРБ" не е предлагала лицето Пенка Петрова Тенева нито за член, нито за секретар на която и да било от комисиите в общината.

От справката по предложенията на политическите сили се установи, че лицето Пенка Петрова Тенева е предложено за секретар на СИК № 048 - с. Хаджидимитрово, от ПП „ДПС".

При това положение от 5-членната секционна избирателна комисия представителите на ПП „ГЕРБ" са двама, така че нито една от политическите сили няма мнозинство в комисията. С оглед допуснатата техническа грешка следва да бъде указано на РИК - Ямбол, да поправи същата, тъй като това е в нейната компетентност.

Жалбата на Кирчо Карагьозов - упълномощен представител на „Коалиция за България", против решение № 9-НР от 17.12.2012 г. на РИК - Ямбол, в останалата й част се явява неоснователна.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кирчо Георгиев Карагьозов - упълномощен представител на „Коалиция за България", против решение № 9-НР от 17.12.2012 г. на РИК - Ямбол, в частта, касаеща разпределението на ръководните длъжности на СИК в община „Тунджа".

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кирчо Георгиев Карагьозов - упълномощен представител на „Коалиция за България", против решение № 9-НР от 17.12.2012 г. на РИК - Ямбол, в останалата й част.

УКАЗВА на РИК - Ямбол, да поправи допуснатата техническа грешка по отношение на секретаря на СИК № 048 - с. Хаджидимитрово, в частта досежно политическата сила, която е предложила лицето Пенка Димитрова Тенева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.12.2012 в 17:26 часа

Всички решения