Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 101-НР/03.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 101-НР
София, 03.01.2013

ОТНОСНО: жалба от Маргарита Асенова Стоилова – упълномощен представител на „Коалиция за България”, срещу решение № 24-НР от 20.12.2012 г. на РИК № 17 – Пловдив, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Асеновград, област Пловдив

Производството е по реда на чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба на Маргарита Асенова Стоилова - упълномощен представител на „Коалиция за България", против решение № 24-НР от 20.12.2012 г. на РИК № 17 - Пловдив, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Асеновград, област Пловдив.

Жалбоподателят намира оспорваното решение в частта му по т. 2 от същото за незаконосъобразно и постановено в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на ЦИК. Основното оплакване на жалбоподателя е срещу замяната на ръководните места в СИК № 170100071 и СИК № 170100074, като в първата посочена секционна комисия на ПП „ГЕРБ" е предоставено секретарското вместо председателското място, което е заето от „Коалиция за България", а във втората на „Коалиция за България" е предоставено секретарското вместо председателското място, което е заето от ПП „ГЕРБ". В жалбата се навеждат и доводи, че така постановеното решение на РИК № 17 - Пловдив, е немотивирано, тъй като не са изложени аргументи защо е извършена горната замяна на ръководни места въпреки направеното предложение от Общинска администрация - Асеновград, след проведените консултации за състава и ръководството на СИК на територията на общината. Допълнително се сочи, че лицето Ангел Димитров, който е подписал и подал поименните предложения за състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Асеновград от квотата на ПП „ГЕРБ", е извършило горните действия без надлежна представителна власт, с което според жалбоподателя е налице нарушение по т. 4.1. от Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на ЦИК.

Подадената жалба е срещу решение от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 от ИК, подадена от лице с правен интерес от оспорването, но е извън законоустановения 3-дневен срок съгласно чл. 29, ал. 3 от ИК.

Видно от приложения по преписката екземпляр за обявяване на атакуваното решение на общодостъпно място, то същото е обявено на 21 декември 2012 г. в 9,00 ч., а жалбата, която е подадена чрез куриерска служба, е връчена на съответния куриерски служител едва на 27 декември 2012 г. в 12,16 ч., като последното обстоятелство се удостоверява с нарочно изискана справка от куриерската служба.

При така установената фактическа обстановка жалбата следва да се остави без разглеждане като просрочена.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕАЖДАНЕ жалбата на Маргарита Асенова Стоилова - упълномощен представител на „Коалиция за България", против решение № 24-НР от 20.12.2012 г. на РИК № 17 - Пловдив, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Асеновград, област Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.01.2013 в 19:49 часа

Всички решения