Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 103-НР/04.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 103-НР
София, 04.01.2013

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали от СИК на РИК и общинската администрация и съхранение на книжата и материалите

На основание чл. 20, ал. 3 от ЗПУГДВМС  и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ,

ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

1. Избирателният списък и допълнителният избирателен списък, както и приложенията към тях (декларации и удостоверения) се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК № ..................." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ[1]). Пликът се запечатва и подписва от всички членове на СИК. ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

2. Попълненият и подписан протокол на СИК не се разпластява и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

3. Неизползваният  протокол (непопълнен или сгрешен), както и протоколът за предаване и приемане на книжа и материали за националния референдум, съставен в деня преди деня на референдума, се опаковат в отделен плик, който не се запечатва и не се поставя в торбата. Върху плика се поставя надпис „протоколи на СИК №......."  (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ ).

4. След приключване на гласуването СИК и ПСИК поставят в торбата опакованите в отделни пакети бюлетини и пликове, надписани, както следва:

4.1. пакет „Неизползвани бюлетини и пликове";

4.2. пакет „Недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 от ИК и сгрешени бюлетини";

4.3. Списъкът по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК и неизползани декларации.

5. След установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК поставя в торбата:

5.1. Черновата на протокол;

5.2. пакет „Действителни бюлетини";

5.3. пакет „Недействителни бюлетини";

5.4. пакет „Пликове, от които е извадена бюлетина";

5.5. пакет „Празни пликове".

6. Останалите помощни материали, получени от общинската администрация, не се поставят в торбата, а се опаковат отделно.

7. Торбата се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Национален референдум 2013") и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ).

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК НА РИК. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ ТОРБИТЕ ОТ СИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

8. След опаковането на бюлетините, останалите книжа и запечатването на торбите председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии или коалиции от партии, предават на РИК:

- неразпластения протокол с резултатите от гласуването (по т. 2 по-горе);

- втория формуляр на протокол на СИК (непопълнен или сгрешен), както и протокола за предаване и приемане на книжата  и материалите за националния референдум, съставен в деня преди деня на референдума (пликът по т.3 по-горе);

- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях (пликът по т. 1).

Транспортът и охраната се осигуряват от съответната общинска администрация и МВР.

9. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от РИК, като два екземпляра от него остават за РИК, а третият екземпляр се връща на СИК. Районната избирателна комисия връща на СИК втория формуляр на протокол на СИК (непопълнен или сгрешен), както и протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за националния референдум, съставен в деня преди деня на референдума, след сверяване на фабричните им номера.

10. Членовете на СИК по т. 8 предават на упълномощени представители на общинската администрация запечатана торба с бюлетини и плик  с третия екземпляр от протокола, втория формуляр от протокола на СИК и протокола за предаване и приемане на книжа и материали за националния референдум. Пликът се запечатва в присъствието на упълномощените представители на общинската администрация и се съставя протокол по приложение № 1 от настоящото решение.

11. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК по т. 8, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и намерените в нея изборни книжа се описват в протокол по приложение № 2 от настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ  НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!

12. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

13. В срок от 3 дни след получаването им от СИК избирателните списъци (пликът по т. 1) се предават от РИК на упълномощен представител на ГД „ГРАО". След извършване на проверките от ГД „ГРАО" списъците се предават на съответната общинска администрация за съхранение в помещенията по т. 14, за което се съставя протокол.

 

III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И

ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 

14. Запечатаните торби  и пликове с протоколи се съхраняват в подходящо помещение в общинската/районната администрация.

15. Помещенията по т. 14 и упълномощените длъжностни лица от общинската администрация по т. 10 се определят със заповед от кмета на общината/района не по-късно от 24.01.2013 г. Копия от заповедите по предходното изречение се изпращат на РИК.

16. За приемането на торбите с бюлетините и останалите книжа и материали и запечатването на помещението се съставя протокол по Приложение № 3 от настоящото решение. Протоколът се подписва от определените от кмета на общината/района представители на общинската администрация.

17. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на районните избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони. Копие от решението да се предостави от РИК на СИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.01.2013 в 10:52 часа

Всички решения