Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 104-НР/07.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 104-НР
София, 07.01.2013

ОТНОСНО: получаване и обработване на данните от гласуването в дипломатическите и консулските представителства на Република България на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и чл. 232, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.1. След приключване на деня на гласуване, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на деня на референдума, изпращат на Централната избирателна комисия протокол-грама с резултатите от гласуването по утвърдения от Централната избирателна комисия с Решение № 14-НР от 20 ноември 2012 г. образец и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

1.2. Документите по т. 1.1. се изпращат от председателя на секционната избирателна комисия в дипломатическите и консулските представителства на Република България, когато той отсъства - от секретаря, а когато отсъстват и председателя, и секретаря - от определен с решение на комисията друг неин член.

2.1. Документите по т. 1.1. се изпращат на специално определения електронен адрес на ЦИК: [email protected], който е конфигуриран на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК.

2.2. Създава се и специално определен резервен електронен адрес на ЦИК: [email protected], който се конфигурира на клиент за електронна поща на компютърна система, разположена във временния комуникационен пост в ЦИК.

3. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1.1. се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.

За документите по т. 1.1. се използват следните съкращения:

- PRG - протокол-грама с резултатите от гласуването;

- PRT - протокол на СИК (Приложение № 46 от книжата за национален референдум);

- LST - списък за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

4. При СИК в дипломатическите и консулските  представителства документите се сканират на файл в pdf формат в присъствието на председателя и секретаря на СИК и се изпращат на специално определения електронен адрес на ЦИК: [email protected] / резервния електронен адрес на ЦИК: [email protected] чрез комуникационните канали на дипломатическото или консулското представителство.

5. Само при възникнал технически проблем с връзката с интернет сканираният файл в pdf формат на протокола на съответната СИК се разпечатва във формат А4, като се следва последователността на информацията в протокола, след което се изпраща по факс в комуникационния център до ЦИК заедно с протокол-грамата и сканиран екземпляр от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България, като се следва последователността на информацията в списъка. При възстановяване на връзката с интернет документите незабавно се изпращат по реда на т. 4. При несъответствия между документите, изпратени по факс, и тези, изпратени по реда на т. 4, за валидни се считат данните, изпратени по реда на т. 4.

6. При получаване на документите по т. 1.1. от ЦИК и след проверка на тяхната редовност ЦИК изпраща до съответната СИК потвърждение по същия комуникационен канал, по който са получени - съответно на електронния адрес на СИК, създаден в домейна на Министерството на външните работи - mfa.bg, или чрез комуникационните канали на дипломатическото или консулското представителство. При установена нередност в документите по т. 1.1. ЦИК уведомява за това съответната СИК. След отстраняване на нередностите СИК незабавно изпраща повторно документите по т. 1.1.

7. Определен с решение на ЦИК неин член получава протокол-грамата от комуникационния център на МВнР срещу подпис. Членът на ЦИК заверява с подписа си протокол-грамата, след като сравни данните от протокол-грамата с данните от сканирания протокол.

Прави се ксероксно копие на протокол-грамата, което също се заверява с подписа на члена на ЦИК на всяка страница. Ксероксното копие се предоставя на изчислителния пункт за въвеждане и изготвяне на компютърно предложение за протокол на СИК в изчислителния пункт на ЦИК. Компютърната разпечатка за въведените протокол-грами се подписва от представител, съответно на ЦИК и на преброителя. След въвеждане на данните  ксероксните копия от протокол-грамите се връщат на члена на ЦИК срещу подпис.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.01.2013 в 21:11 часа

Всички решения