Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 11-НР/19.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 11-НР
София, 19.11.2012

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и в дипломатическите и консулските представителства на Република България за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 14 и т. 15, чл. 71, ал. 2, 3 и 4 и чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ , където:

1.1. За избирателните секции в страната:

АА   е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната съгласно Указ № 113 от 28 април 2009 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.);

ВВ   е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС   е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът на секцията в административния район).

1.2. За избирателните секции в дипломатическите и консулски представителства на Република България, където е предвидено да се гласува за националния референдум:

АА е числото 32;

ВВ e номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 6 във връзка с чл. 74, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответното населено място, определено с решението на ЦИК по т. 6 във връзка с чл. 74, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от ИК.

2. Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за произвеждане националния референдум на 27 януари 2013 г. не по-късно от 2 декември 2012 г. (55 дни преди деня на референдума) и утвърждават тяхната номерация и адрес.

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да бъде обжалвана в срок до 7 дни от оповестяването й пред областния управител, който се произнася в срок до три дни с решение, което не подлежи на обжалване.

4. Кметовете на общини изпращат до 4 декември 2012 г. (не по-късно от 53 дни преди деня на референдума) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия.

5. Районната избирателна комисия не по-късно 27 декември 2012 г. (30 дни преди деня на референдума) формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

6. Централната избирателна комисия не по-късно от 5 януари 2013 г. (не по-късно от 21 дни преди деня на референдума) определя населените места, в които има дипломатически и/или консулски представителства и в които ще се образуват изборни секции.

7. Централната избирателна комисия не по-късно от 12 януари 2013 г. утвърждава номерата на избирателните секции в дипломатическите и консулски представителства на Република България, в които ще се гласува на националния референдум на 27 януари 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.11.2012 в 21:30 часа

Всички решения