Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 121-НР/21.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 121-НР
София, 21.01.2013

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 23 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс в националния референдум на 27 януари 2013 г.

2. Районните избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО" избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г. не по-късно от 4 февруари 2013 г. включително.

3. За предоставените списъци и констатираните липси РИК уведомяват незабавно ЦИК.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци лица, които са гласували;

б) изготвяне на обобщен списък на лицата по буква „а" в електронен вид;

в) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по буква „а";

г) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци на лицата по буква „а". Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

д) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „в" и „г".;

е) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „д";

ж) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци;

5. За лицата, които са дописани в избирателните списъци и са гласували, се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали;

д) лица с адресна регистрация по постоянен адрес на територията на Република България след 9 ноември 2012 г.

6. След извършване на проверката се изготвя окончателен списък с лицата, гласували в нарушение на разпоредбите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс, който се предава на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

7. За извършване на проверката по т. 1 избирателните списъци за гласуване в дипломатически и консулски представителства на Република България в националния референдум на 27 януари 2013 г. се предават от ЦИК на ГД „ГРАО" веднага след пристигането им. За предаването им се съставя приемно-предавателна разписка по Приложение № 2 към настоящото решение.

8. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на съответната общинска администрация срещу приемно-предавателна разписка. Списъците се съхраняват по реда на Решение № 103-НР от на 4 януари 2013 г. на ЦИК.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и районните избирателни комисии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.01.2013 в 20:13 часа

Всички решения