Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 122-НР/21.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 122-НР
София, 21.01.2013

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама гласоподаватели в една и съща или в различни секции в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 41 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и териториалните й звена да извършат проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама гласоподаватели в една и съща или в различни секции при гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

2. Районните избирателни комисии да предоставят списъците за допълнително вписване на придружителите при гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. на териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ в срок, не по-късно от 4 февруари 2013 г. включително.

3. Проверките по т. 1 се извършват за всички придружители, вписани в списъците за допълнително вписване на придружителите в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички лица, вписани в  списъците за допълнително вписване на придружителите;

б) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от два пъти сред въведените по буква „а";

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по буква „б" в електронен вид. Проверка за наличие на положен подпис в списъците за допълнително вписване на придружителите. Отразяване в електронния списък на лицата, вписани като придружители на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции;

г) изготвяне на копия от страниците на списъците за допълнително вписване на придружителите с положените подписи от лицата по буква „а";

д) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от списъците за допълнително вписване на придружителите.

4. Изготвеният окончателен списък по т. 5, буква „д" се предава на ЦИК.

5. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО" при МРРБ се задължават да върнат получените списъци за допълнително вписване на придружителите на съответната общинска администрация срещу приемно-предавателна разписка. Списъците се съхраняват по реда на Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК.

6. За извършване на проверката по т. 1 списъците за допълнително вписване на придружителите при гласуването в дипломатически и консулски представителства на Република България в националния референдум на 27 януари 2013 г. се предават от ЦИК на ГД „ГРАО" веднага след пристигането им. За предаването им се съставя приемно-предавателна разписка по Приложение № 2 от настоящото решение.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и районните избирателни комисии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.01.2013 в 20:16 часа

Всички решения