Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 134-НР/24.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 134-НР
София, 24.01.2013

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е заявление с вх. № НР-699 от 24.01.2013 г. на ЦИК, подписано от Румяна Дечева - председател и Чавдар Гагов - изпълнителен директор на сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицата, които представляват сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 9 януари 2013 г. по ф.д. № 821/2010 г., издадено от Софийски градски съд, и списък на упълномощените членове.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 59-НР от 3 декември 2012 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ" за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Не по-късно от 24 януари 2013 г. сдружение „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.01.2013 в 13:38 часа

Всички решения