Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 140-НР/27.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 140-НР
София, 27.01.2013

ОТНОСНО:  жалба на Калоян Драгомиров Паргов срещу решение № 56 НР от 25.01.2013 г. на РИК № 25 – София-град

Постъпила е жалба с вх. № НР-07 от 27.01.2013 г. от Калоян Драгомиров Паргов - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу решение № 56-НР от 25.01.2013 г. на РИК № 25 - София-град.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, неоснователно и неправилно и се иска да бъде отменено.

С решение № 56-НР от 25.01.2013 г. РИК № 25 - София-град, е приела, че на основание чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс независимите наблюдатели и упълномощените представители на инициативните комитети могат да присъстват единствено по време на заседанията на комисията.

Според жалбоподателя решението е взето извън компетентност и при неправилно тълкуване на разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс. Цитираната разпоредба урежда едно от правомощията на наблюдателите и упълномощените представители по време на избори и същата не може да се тълкува стеснително с оглед общите правомощия на тези категории участници в изборния процес. Жалбоподателят твърди, че РИК е участник в изборния процес и нейната дейност следва да се извършва прозрачно и законосъобразно, гаранции за което могат да бъдат независимите наблюдатели и упълномощените представители на инициативни комитети. Според жалбоподателя при вземане на решенията си РИК следва да прилага закона, а не да го тълкува, какъвто според него бил настоящият случай. Иска се да бъде отменено решение № 56-НР от 25.01.2013 г. на РИК № 25 - София-град и Централната избирателна комисия да приеме решение, с което да се осигури и гарантира присъствието на независимите наблюдатели и упълномощените представители на инициативните комитети в седалището на РИК в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Районната избирателна комисия № 25 - София-град, е представила изцяло преписката по атакуваното решение, ведно със свое нарочно становище по същата, в което излага аргументи в защита на оспорваното решение и моли жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. По преписката е представено и особено мнение от Жана Бориславова Иванова - секретар на РИК № 25 - София-град, според което същата счита, че „разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс следва да се тълкува разширително с оглед на обстоятелството, че законодателят, след като е дал право на тези категории участници в изборния процес да присъстват на заседанията на РИК по време на обсъждане и вземане на решения, то по аналогия на противното следва същите да бъдат допускани и по време на осъществяване и на другите функции на комисията".

Жалбата е постъпила в законоустановения срок, подадена е от лице с правен интерес от оспорването, поради което е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. Разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс изрично регламентира кръга от лицата, които могат да присъстват на заседанията на РИК, както и техните правомощия. В Методическите указания на Централната избирателна комисия подробно са описани правата и задълженията на наблюдателите и представителите на инициативните комитети. С аргумент за обратното от разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от ИК следва изводът, че посоченият в същата разпоредба кръг от лица може да присъства единствено и само на заседания на районната избирателна комисия, но не и през периода, през който се осъществява другата дейност на РИК. Централната избирателна комисия се е произнесла в този смисъл със свое Решение № 139-НР от 27 януари 2013 г. Допълнително следва да се посочи, че разширително тълкуване на въпросната разпоредба е недопустимо с оглед на обстоятелството, че при осъществяване на другата дейност по организация на гласуването районната избирателна комисия не действа като колективен орган, а отделни членове на РИК осъществяват функциите, възложени им с решение на съответната РИК, в т.ч. провеждат обучения, присъстват при предаване на книжата и материалите за гласуването, приемат протоколи на СИК с резултати от гласуването или всяка друга, възложена им от съответната РИК дейност. От новелата на чл. 20, ал. 7 от ИК е видно, че законодателят е допуснал присъствие на трети лица при провеждане на заседанията на районните избирателни комисии, именно в тази част от осъществяването на пълномощията им, когато съответните комисии действат като колективен орган. С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

На основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Калоян Драгомиров Паргов - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу решение № 56-НР от 25.01.2013 г. на РИК № 25 - София-град, като неоснователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.01.2013 в 12:59 часа

Всички решения