Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 141-НР/27.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 141-НР
София, 27.01.2013

ОТНОСНО: жалба на Борка Тодорова Паракозова, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу отказ от 27.01.2013 г. на председателя на РИК № 24 – София-град, да бъде допусната до помещението на районната избирателна комисия във време извън провеждане на заседанията й

Постъпила е жалба с вх. № 09 от 27.01.2013 г. от Борка Тодорова Паракозова - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу отказ от 27.01.2013 г. на председателя на РИК № 24 - София-град, да бъде допусната до помещението на районната избирателна комисия във време извън провеждане на заседанията й. В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен и се иска да бъде отменен.

В жалбата са изложени твърдения, че решението е взето при неправилно тълкуване на разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс. Цитираната разпоредба урежда едно от правомощията на упълномощените представители по време на избори и същата не може да се тълкува стеснително с оглед общите правомощия на тези категории участници в изборния процес. Жалбоподателят твърди, че РИК е участник в изборния процес и нейната дейност следва да се извършва прозрачно и законосъобразно, гаранции за което могат да бъдат упълномощените представители на инициативни комитети. Иска се да бъде отменен отказът на районната избирателна комисия  и Централната избирателна комисия да приеме решение, с което да се осигури и гарантира присъствието на упълномощените представители на инициативните комитети, както и на наблюдателите в седалището на РИК в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Жалбата е постъпила в законоустановения срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс изрично регламентира кръга от лицата, които могат да присъстват на заседанията на РИК, както и техните правомощия. В Методическите указания на Централната избирателна комисия подробно са описани правата и задълженията на наблюдателите и представителите на инициативните комитети. С аргумент за обратното от разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от ИК следва изводът, че посоченият в същата разпоредба кръг от лица може да присъства единствено и само на заседания на районната избирателна комисия, но не и през периода, през който се осъществява другата дейност на РИК. Централната избирателна комисия се е произнесла в този смисъл със свое Решение № 139-НР от 27 януари 2013 г. Допълнително следва да се посочи, че разширително тълкуване на въпросната разпоредба е недопустимо с оглед на обстоятелството, че при осъществяване на другата дейност по организация на гласуването районната избирателна комисия не действа като колективен орган, а отделни членове на РИК осъществяват функциите, възложени им с решение на съответната РИК, в т.ч. провеждат обучения, присъстват при предаване на книжата и материалите за гласуването, приемат протоколи на СИК с резултати от гласуването или всяка друга, възложена им от съответната РИК дейност. От новелата на чл. 20, ал. 7 от ИК е видно, че законодателят е допуснал присъствие на трети лица при провеждане на заседанията на районните избирателни комисии, именно в тази част от осъществяването на пълномощията им, когато съответните комисии действат като колективен орган. С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

На основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Борка Тодорова Паракозова - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу отказ от 27.01.2013 г. на председателя на РИК № 24 - София-град, да бъде допусната до помещението на районната избирателна комисия във време извън провеждане на заседанията й.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2013 в 14:33 часа

Всички решения