Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 142-НР/27.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 142-НР
София, 27.01.2013

ОТНОСНО: жалба на Веселин Любомиров Гъжев, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу действия на представители на РИК № 24 – София-град, при предаване на книжата и материалите за гласуване в деня преди провеждане на националния референдум

Постъпила е жалба с вх. № 11 от 27.01.2013 г. от Веселин Любомиров Гъжев - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу действия на представители на РИК № 24 - София-град, при предаване на книжата и материалите за гласуване в деня преди провеждане на националния референдум на председателите на секционните избирателни комисии №№ 26 до 38 вкл. и секции с № 78 и 79 в район Подуене, област София-град.
В жалбата са изложени твърдения, че в деня преди провеждането на референдума представителите на РИК и на районната администрация в нарушение на изискванията на чл. 187, ал. 3 от ИК са съставили и подписали само протокол за предаване и приемане на книжата и материалите за произвеждане на референдума, но не и протокол за предаване и приемане на избирателните списъци. Впоследствие обаче, след като запечатали всички изборни помещения и членовете на СИК си отишли, упълномощените лица на районната администрация и РИК разбрали за своя пропуск и ги повикали повторно, като ги накарали да подпишат пропуснатия протокол, след което запечатали отново изборните помещения. В жалбата се твърди, че за тези действия били съставени и съответните протоколи от дежурния полицай, който ги предал в V РУ на МВР.
Жалбоподателят поддържа, че с гореописаните действия на представителите на РИК и районната администрация били нарушени разпоредбите на чл. 187, чл. 190, ал. 5 и чл. 191, ал. 1 от ИК, тъй като изборните помещения били разпечатани без наличието на кворум от съответните секционни комисии и без присъствие на председател или секретар. Поддържа се, че тези незаконосъобразни действия създават опасност от изчезване на бюлетини, пликове и други материали, които вече са приети от членовете на комисиите.
Предвид изложеното жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което след като констатира наличието на твърдяната незаконосъобразност в действията на представителите на РИК и на районната администрация, да предприеме „съответните мерки за спазването на императивните норми на закона".
Жалбата е постъпила в законоустановения срок, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ИК в деня преди провеждането на референдума СИК получава от упълномощения представител на РИК и от представител на общинската/районната избирателна комисия изборните книжа и материали, след което съгласно ал. 3 на същата разпоредба следва между тези лица да бъдат съставени съответните приемно-предавателни протоколи за предаване и приемане на материалите за гласуване и на избирателните списъци. Тези норми са относими към действията по подготовката за гласуване и за оборудване на изборните помещения. В настоящия случай видно от изложеното в жалбата не е спорно обстоятелството, че на представителите на СИК в горепосочените секции са били предадени всички книжа и материали, но поради пропуск на РИК и районната администрация не бил представен протокол за предаване на избирателните списъци, макар и те да са били предадени. Веднага след като са ги констатирани, те са се върнали и са отстранили този свой пропуск. Обстоятелството, че едновременно с това е било разпечатано помещението за гласуване не може да се приеме като нарушение на закона, тъй като то е станало в присъствието на председателите на съответните секционни избирателни комисии, на упълномощените представители на РИК и на районната администрация, както и на представител на органите на реда, което представлява допълнителна гаранция, препятстваща извършването на евентуални закононарушения, за каквито в самата жалба не се съдържат конкретни оплаквания. А и както се посочи по-горе, тези действия са насочени към подготовката за гласуване и за оборудване на изборните помещения и едва след тяхното окончателно завършване следва да се счита, че е налице забраната, произтичаща от нормата на чл. 190, ал. 5 от ИК да не се отваря изборното помещение след неговото запечатване до деня, в който се провежда гласуването. От друга страна, разпоредбата на чл. 191, ал. 1 от ИК, на която се позовава жалбоподателят и която предвижда, че изборното помещение се отваря само в присъствието на посочените в нея лица, има отношение към самото гласуване и откриването на изборния ден, а не към подготовката му, която следва да става само по разписания в чл. 187, ал. 1 и сл. от ИК ред.
С оглед на изложеното ЦИК намира, че повторното отваряне на помещението за гласуване не представлява закононарушение, тъй като то е било насочено именно към отстраняването на допуснат пропуск при предаването на книжата и материалите на СИК, поради което и самата жалба се явява неоснователна.
Предвид горното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 11 от 27.01.2013 г. от Веселин Любомиров Гъжев - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу действия на представители на РИК № 24 - София град, при предаване на книжата и материалите за гласуване в деня преди провеждане на националния референдум на председателите на секционните избирателни комисии №№ 26 до 38 вкл. и секции с № 78 и 79 в район Подуене, област София-град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:


Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.01.2013 в 19:09 часа

Всички решения