Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 15-НР/21.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 15-НР
София, 21.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 7, ал. 3 - 4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт (ЗПУГДВМС) и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3, чл. 15, ал. 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 29, ал. 1, т. 2, чл. 34, 35 и чл. 176 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Назначаване на секционни избирателни комисии

1. Районната избирателна комисия (РИК) назначава секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии за всяка община до 20 декември 2012 г. включително.

2.1. Кметовете на общини до 15 декември 2012 г. включително  провеждат консултации за съставите на СИК и подвижни СИК с представителите на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а) парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ";

- „Коалиция за България";

- Политическа партия „ДПС";

- Политическа партия „Атака";

- „Синята коалиция";

б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".

2.2. Консултациите се провеждат след приемане на решението на РИК за определяне броя на членовете на всяка отделна СИК по т. 15.2.

3. Не по-късно от 3 дни преди датата на консултациите кметовете на общини писмено уведомяват  инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС, местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК. Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната община.

4.1. При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

4.2. При провеждане на консултациите при кметовете на общини инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:

а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;

б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС.

5. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, както и особените им мнения и писмените възражения, ако има такива.

6. След приключване на консултациите за съставите на СИК кметовете на общини представят в РИК до 15 декември 2012 г. включително следните документи:

а) писмено предложение от кмета за състав на СИК, включително и подвижните СИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, или копие от решението за създаване на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;

г) пълномощно от представляващия/те инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

д) протоколите от проведените консултации с представителите на инициативния комитет,партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително особените мнения и писмените им възражения, ако има такива;

е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

7. В общините, в които няма кмет, предложението до РИК за назначаване на СИК се прави от временно изпълняващия длъжността кмет на община, а при създадена нова община - от назначения временен кмет.

8. Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение до 15 декември 2012 г., той изпраща незабавно всички документи от проведените консултации в РИК.

9. Когато при консултациите за състава на СИК не е постигнато съгласие, РИК назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2.1. при спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия.

10. Когато РИК не назначи СИК до 20 декември 2012 г. включително, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава СИК.

11. Секционната избирателна комисия се състои от председател, секретар и до 5 членове.

12. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.

13. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

14. Общият брой на членовете на СИК, включително председател и секретар, се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва:

- за секция до 500 избиратели включително - до 5 членове;

- за секция с над 500 избиратели - до 7 членове, но не по-малко от 5 членове;

- за подвижните избирателни секции - до 5 членове.

15. При определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ"   -  49,0 %;

- „Коалиция за България"          - 19,6 %;

- Политическа партия „ДПС"    - 14,7 %;

- Политическа партия „Атака"  -   9,8 %;

- „Синята коалиция"                    -   4,9 %;

15.1. Политическа партия „НДСВ" има право на не повече от 2 % от членовете на СИК, но не по-малко от 1 член на територията на общината.

15.2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция. 

16.1. Районната избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на общината въз основа на броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания.

16.2. На територията на всяка община (район в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление (Приложение № 16 от книжата за националния референдум) до 27 декември 2012 г. включително, за гласуване с подвижна избирателна урна, по направените на консултациите предложения.

 

II. Изисквания към членовете на секционните избирателни комисии

17. За членове на СИК се назначават лица, които са:

а) български граждани;

б) навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) владеят български език.

 

III. Статут на членовете на секционните избирателни комисии

18. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

19. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

20. Не могат да бъдат включвани в състава на СИК:

а) народните представители и членовете на Европейския парламент;

б) министрите или заместник-министрите,

в) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;

г) главните секретари на министерство или областна администрация;

д) секретарите на община или кметство;

е) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;

ж) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;

з) военнослужещите във въоръжените сили;

и) служителите в Министерството на вътрешните работи.

21. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.11.2012 в 23:59 часа

Всички решения