Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 5-НР/12.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5-НР
София, 12.11.2012

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, 9 и 10, ал. 8, чл. 96, т. 1, чл. 97 и чл. 112, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За участие в националния референдум като застъпници на алтернативната позиция могат да се създават инициативни комитети.

 

ІІ. Регистрация на инициативни комитети

2. В националния референдум като застъпник на алтернативната позиция участват инициативни комитети, регистрирани в ЦИК.

3. Инициативният комитет се състои от 5 до 15 членове, които притежават активно избирателно право по чл. 3, ал. 1 от ИК и имат постоянен адрес на територията на Република България към деня на насрочване на националния референдум (9 ноември 2012 г.).

4. Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.

5. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

6. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 23 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 07.12.2012 г. (50 дни преди изборния ден).

7. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

8. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на членовете на инициативния комитет;

б) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в националния референдум;

в) кратко, точно и ясно посочване на алтернативната позиция по въпроса на националния референдум, съгласно решението за създаването на инициативния комитет;

г) адрес и телефон за връзка.

9. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет, което съдържа алтернативната позиция по въпроса на националния референдум и мотивите към нея, и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 26 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл.4, ал.1 от ЗПУГДВМС и чл. 3, ал.1 от ИК;

г) декларация по образец (Приложение № 27 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на алтернативната позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен предвидените в ЗПУГДВМС и ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка, на лицето, представляващо инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция, която ще обслужва само кампанията в националния референдум;

е) подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 гласоподаватели , подкрепящи регистрацията (Приложение № 28 от книжата за произвеждане на национален референдум). Бланката, на която се събират подписите, трябва да съдържа на всяка страница посочване на алтернативната позиция по въпроса на националния референдум и имената на представляващия инициативния комитет. Всяка бланка трябва да е с пореден номер. Всеки гласоподавател може да участва само в една подписка.

10. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (07.12.2012 г.). Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

11. Отказът на ЦИК за регистрация на инициативния комитет може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

III. Подаване на документи за регистрация

12. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в националния референдум от 9,00 ч. на 19.11.2012 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

13. Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 7 декември 2012 г.

14.  Не се изисква нотариална заверка на заявленията, подавани от инициативни комитети по т. 8, както и на документите по т. 9, букви „а", „в", „г", „д" и „е".

15. Централната избирателна комисия предава незабавно подписката по т. 9, буква „е" на ГД „ГРАО" в МРРБ, която  извършва проверка не по-късно от 7 декември 2012 г. включително (50 дни преди изборния ден).

16. Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 7 декември 2012 г. включително (50 дни преди изборния ден) установява резултата от подписката.

17. Когато Централната избирателна комисия установи, че подписката не съдържа необходимия брой гласоподаватели, регистрацията на инициативния комитет се отказва с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

18. За регистрация на инициативен комитет, както и за отказа за регистрация ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на инициативните комитети за участие в националния референдум (Приложение № 24 от книжата за произвеждане на национален референдум).

19. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция за участие в националния референдум (Приложение № 25 от книжата за произвеждане на национален референдум).

20. Решенията на ЦИК за регистриране на инициативни комитети и за отказване на регистрация, могат да се обжалват пред ВАС чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването им. ЦИК изпраща жалбата на съда незабавно. ВАС разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.11.2012 в 13:21 часа

Всички решения