Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 56-НР/30.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 56-НР
София, 30.11.2012

ОТНОСНО: гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 1, т. 6, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 73, чл. 175, чл. 190, ал. 2, чл. 203 и чл. 204 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой гласоподаватели по избирателен списък, за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

2. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната секция по т. 1.

3. Гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

4. Гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, ако тя е различна от секцията в чийто избирателен списък е включен, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 31 от книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.). Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на гласоподавателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

5. Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

6. Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

7. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 29 от книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

8. Когато увреждането на гласоподавател, гласуващ с придружител, не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

9. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

10. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. 

11. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, на коалиция от партии,  на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция или наблюдател не може да бъде придружител.

12. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на помещението за гласуване и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

13. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

14. Не по-късно от 18 януари 2013 г.  общинските администрации уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на референдума.

15. Не по-късно от 19 януари 2013 г. (7 дни преди деня на референдума) районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

16. Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на гласоподаватели  с увреждания до сградите по т. 1; за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.11.2012 в 19:30 часа

Всички решения