Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 58-НР/03.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 58-НР
София, 03.12.2012

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 136 и чл. 137 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в деня на националния референдум, се оповестяват след 19,00 ч. на 27 януари 2013 г.

2. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън избирателните секции, по начин, който не създава затруднения в процеса на гласуване.

3. До 19 януари 2013 г. включително (7 дни преди деня на националния референдум) агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум следва да представят в ЦИК:

а) заявление (свободен текст);

б) удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съда след 9 ноември 2012 г. - дeня на обнародване в „Държавен вестник" (бр. 87 от 09.11.2012 г.) на Указ № 385 от 31.10.2012 г. на президента на Република България за определяне датата на националния референдум;

в) инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в деня на националния референдум (в запечатан непрозрачен плик);

г) образец от отличителния знак на анкетьорите (отличителният знак не може да съдържа елементи с агитационен характер);

д) кратко описание на опита на агенцията за провеждане на социологически проучвания.

Централната избирателна комисия с решение дава разрешение за провеждане на социологически проучвания.

4. До 22 януари 2013 г. включително агенциите, получили разрешение да извършват социологически проучвания в деня на националния референдум, представят в ЦИК:

а) списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции за цялата страна;

б) списък с номерата на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

5. Агенциите, провеждащи социологически проучвания в деня на националния референдум, представят в РИК до 24 януари 2013 г. включително:

а) списък с номерата на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен и подпечатан с печат на ЦИК;

б) списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции на територията на РИК;

в) образец от отличителния знак на анкетьорите.

6. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак, съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която работят.

7. Информацията по т. 4 и 5 е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.12.2012 в 22:50 часа

Всички решения