Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 59-НР/03.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 59-НР
София, 03.12.2012

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Наблюдатели по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на Изборния кодекс са:

а) поканени чрез Министерството на външните работи представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения;

б) упълномощени членове на български неправителствени организации.

2. Българските неправителствени организации, които желаят да участват с упълномощени членове като наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. представят в ЦИК нарочно заявление, в което посочват:

- наименование на неправителствената организация;

- лицето/лицата, което/които представлява/т неправителствената организация;

- седалище и адрес на управление;

- телефон за връзка и лице за контакт.

3. Към заявлението по предходната точка се представя удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съда след дeня на обнародване в „Държавен вестник" (бр. 87 от 09.11.2012 г.) на Указ № 385 от 31.10.2012 г. на президента на Република България за определяне датата на националния референдум - 9 ноември 2012 г.

4. Документите се подават не по-късно от 24 януари 2013 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.

5. Централната избирателна комисия допуска с решение българските неправителствени организации до участие при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. с наблюдатели.

6. Допуснатите до участие при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. с наблюдатели български неправителствени организации представят в ЦИК списък с упълномощените от тях членове. Списъкът трябва да съдържа трите имена и ЕГН на упълномощените от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител.

7. Централната избирателна комисия допуска с решение наблюдателите по т. 1, буква "а" по представен от Министерството на външните работи списък.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели (приложения № 21 и № 22 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., обн., ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г.).

9. Наблюдателят има право:

а) да присъства при откриване и закриване на деня за произвеждане на националния референдум;

б) да присъства в помещенията по време на гласуването в националния референдум, без да пречи на гласуването;

в) да присъства при отварянето на урните и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи извлечение от протокола на съответната СИК и РИК с данните от гласуването съобразно установените образци (приложения № 47 и № 49 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., обн., ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г.);

д) да гласува в националния референдум на 27 януари 2013 г. с удостоверение за гласуване на друго място - за наблюдателите по т. 1, буква „б".

10. Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.12.2012 в 22:51 часа

Всички решения