Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 61-НР/04.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 61-НР
София, 04.12.2012

ОТНОСНО: проверка на подписките с имена на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 30 във връзка чл. 112, ал. 2, т. 2 и чл. 113, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО" в МРРБ незабавно след получаването подписката с имена на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г., за проверка на данните в него. Проверката на подписките се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

2. Проверката следва да бъде извършена не по-късно от 07.12.2012 г. включително (50 дни преди датата на референдума).

3. Проверката обхваща записите от трите имена, ЕГН и постоянен адрес само при наличие на саморъчен подпис.

Когато в хода на проверката се установят 7000 коректни записи, ГД „ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. При проверката на подписките се спазва следната процедура:

а) секретарят на ЦИК или друг упълномощен член на ЦИК предава по опис приетата от комисията подписка на гласоподаватели по т. 1  на служител от ГД „ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция, представляван от

.............................................................................................;

(имената на представляващия инициативния комитет)

- датата и часът на постъпване на подписката в ЦИК;

- заявеният от инициативния комитет брой на подписите;

- броят  на листовете на подписката;

б) след проверка на данните от подписката ГД „ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за ГД „ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на гласоподаватели, участвали в подписката;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой некоректни постоянни адреси;

* брой несъответствия между ЕГН и/или имена;

* брой повторени записи в подписката;

* брой лица, участвали в предходни подписки за подкрепа на инициативни комитети като застъпници на алтернативната позиция на националния референдум на 27 януари 2013 г.;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по буква „б" се подписва от директора на ГД „ГРАО" в МРРБ и заедно със съответната подписка се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ГД „ГРАО" в МРРБ и за ЦИК. Разписката се подписва от секретаря на ЦИК или от упълномощен член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО" в МРРБ.

5. Централната избирателна комисия установява резултата от подписката на база извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.12.2012 в 22:44 часа

Всички решения