Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 70-НР/07.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 70-НР
София, 07.12.2012

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., представляван от Иван Николаев Иванов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 15 гласоподаватели в състав: Иван Николаев Иванов, Альоша Митков Първанов, Ваньо Евгениев Шарков, Георги Стефанов Касчиев, Димитър Петров Бъчваров, Евгени Александров Дайнов, Иван Василев Хиновски, Иван Йорданов Костов, Иво Любомиров Инджев, Илиян Драганов Василев, Йордан Ангелов Нихризов, Красен Стефанов Станчев, Мартин Димитров Димитров, Огнян Димитров Минчев и Светлана Йорданова Георгиева, за регистриране на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., която е заявена като „Да не се развива ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, което съдържа алтернативната позиция по въпроса на националния референдум и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; Декларация по образец (Приложение № 26 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 3, ал. 1 от ИК; Декларация по образец (Приложение № 27 от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на алтернативната позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; Удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция, която ще обслужва само кампанията в националния референдум; Подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 14 830 гласоподаватели.

С протокол от 07.12.2012 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно изискването на разпоредбата на т. 9, буква „е" от Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на Раздел II от Решение № 5-НР от 12 ноември 2012 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Предвид гореизложеното и на основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, 9 и 10, ал. 8, чл. 96, т. 1, чл. 97, чл. 112, ал. 2, т. 2 и чл. 113, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.

Иван Николаев Иванов

 

2.

Альоша Митков Първанов

 

3.

Ваньо Евгениев Шарков

 

4.

Георги Стефанов Касчиев

 

5.

Димитър Петров Бъчваров

 

6.

Евгени Александров Дайнов

 

7.

Иван Василев Хиновски

 

8.

Иван Йорданов Костов

 

9.

Иво Любомиров Инджев

 

10.

Илиян Драганов Василев

 

11.

Йордан Ангелов Нихризов

 

12.

Красен Стефанов Станчев

 

13.

Мартин Димитров Димитров

 

14.

Огнян Димитров Минчев

 

15.

Светлана Йорданова Георгиева

 

 

като застъпник на алтернативната позиция при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013г., представляван от Иван Николаев Иванов.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2012 в 20:54 часа

Всички решения