Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 77-НР/11.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 77-НР
София, 11.12.2012

ОТНОСНО: финансирането на информационно-разяснителна кампания по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 150-159 от Изборния кодекс и Решение на Народното събрание от 24 октомври 2012 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Финансирането на информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г. е със средства на инициативния комитет и 76 народни представители, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г. и на инициативните комитети, регистрирани в ЦИК като застъпници на алтернативната позиция.

2. Инициативните комитети и 76-те народни представители финансират информационно-разяснителната кампания по въпроса на референдума със:

а) собствени средства на членовете на инициативните комитети и 76-те народни представители, инициирали референдума;

б) дарения от физически лица.

3. Финансирането от физически лица се извършва чрез:

а) дарение на парични средства до 10 000 лв. от едно физическо лице.

Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1000 лв., то подава декларация по образец (Приложение № 54 от книжата за националния референдум) за произхода на дарените средства;

б) предоставяне за безвъзмездно ползване на собствени движими и недвижими вещи.

В този случай физическото лице представя декларация по образец за собствеността на тези вещи - Приложение № 56 от книжата за националния референдум.

Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите я белези;

в) предоставяне на безвъзмездни услуги, извършени с личен труд.

В този случай физическото лице представя декларация по образец - Приложение № 56 от книжата за националния референдум.

4. Когато кампанията се финансира със средства на членовете на инициативните комитети и на 76 народни представители и общият размер на средствата от един член на инициативен комитет или народен представител надвишава 1000 лв., се представя декларация за произхода на средствата по образец - Приложение № 55 от книжата за националния референдум.

5. Забранява се финансиране на информационно-разяснителната кампания:

а) с анонимни дарения под каквато и да е форма;

б) от юридически лица и еднолични търговци;

в) от чуждестранни юридически лица;

г) от религиозни институции;

д) от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.

6. Приходите от дарения и собствени средства и разходите, свързани с информационно-разяснителната кампания в размер над 1000 лв., се извършват по банков път - по банкова сметка, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания, отделна за всеки инициативен комитет, и банкова сметка на името на един от 76 народни представители, определен с тяхно решение.

7. Общият размер на финансирането на информационно-разяснителната кампания за всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания не може да надхвърля 2 000 000 лв.

8. В общия размер на финансовите средства, които всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания има право да изразходва, се включват всички разрешени средства, посочени в чл. 151 от ИК.

9. Инициативният комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и 76 народни представители по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПУГДВМС представят в ЦИК в срок до 21 декември 2012 г. документ, удостоверяващ откриването на банковата сметка, която ще обслужва информационно-разяснителната кампания.

10. В срок от 30 дни след деня на референдума, 27 януари 2013 г., участниците в информационно-разяснителната кампания представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с информационно-разяснителната кампания (по образец, утвърден от Сметната палата), придружен с извлечение от банковата сметка за обслужване на информационно-разяснителната кампания.

Към отчетите се прилагат и декларациите за произхода на средствата, когато те са в размер над 1000 лв.

11. Издаването на информационния лист по въпроса на референдума се организира и финансира от Министерския съвет.

12. Общините предоставят безвъзмездно на участниците в информационно-разяснителната кампания подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.12.2012 в 23:39 часа

Всички решения