Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 78-НР/11.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 78-НР
София, 11.12.2012

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 16 и § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 19 и 20, чл. 128-131, чл. 133-135, § 1, т. 19 и т. 20 и § 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Информационно-разяснителната кампания за насрочения на 27 януари 2013 г. национален референдум се организира от инициаторите за неговото провеждане: инициативния комитет, регистриран по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, и 76-те народни представители, внесли предложение, както и от инициативните комитети, регистрирани в ЦИК като застъпници на алтернативната позиция.

2. Информационно-разяснителната кампания се открива на 27 декември 2012 г. (30 дни преди датата на референдум) и приключва в 24,00 ч. на 25 януари 2013 г.

Информационно-разяснителната кампания се води на български език.

3. Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума.

4. Инициативните комитети (инициативният комитет, регистриран по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и инициативните комитети, регистрирани като застъпници на алтернативната позиция) и 76-те народни представители по т. 1 имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

За целите на провежданата информационно-разяснителна кампания те имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима.

При провеждането на кампанията те могат да бъдат подпомагани и от други гласоподаватели, нечленове на инициативните комитети, които да участват в организираните прояви и в различните форми на агитация.

5. Общините предоставят безвъзмездно на инициативните комитети и на народните представители по т. 1 подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума.

Кметовете на общини/райони/кметства и кметските наместници определят помещенията и времето на ползването им при спазване на принципа на равнопоставеност. Заповедта се оповестява публично и копие от нея се изпраща на районната избирателна комисия не по-късно от 27 декември 2012 г.

6. Събранията, обсъжданията и другите прояви по въпроса на националния референдум са публични.

За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи.

Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

7. При произвеждане на национален референдум разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага: не се сключват договори с МВР и охраната не се заплаща.

8. По време на информационно-разяснителната кампания инициативните комитети и народните представители по т. 1 могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.

9. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

10. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

11. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на районната избирателна комисия.

В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на информационно-разяснителната кампания.

12. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

 

13. Забранява се:

13.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на деня на референдум;

13.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната кампания;

13.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

13.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания;

13.5. използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

13.6. провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

13.7. агитация на 26 януари (24 часа преди деня на референдум) и на 27 януари 2013 г. (в деня на референдум);

13.8. поставянето на агитационни материали на 27 януари 2013 г. (деня на референдум) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.

14. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали.

При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В деня на референдум (27 януари 2013 г.) премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

15. Когато в деня на референдум и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

16. В срок до три дни след деня на референдума (27 януари 2013 г.) инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилия референдум.

17. „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им.

Медийни услуги са:

а) печатните медии (вестници, списания и други периодични издания);

б) медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, представляващи онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).

Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.

Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.12.2012 в 23:41 часа

Всички решения