Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 8-НР/13.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 8-НР
София, 13.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на райони избирателни комисии (РИК) за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 7, ал.1 и § 2 от  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 14, т. 2, чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 17, 19, 27 и 28 от Изборния кодекс и протоколно решение на ЦИК, прието на заседание от 1 ноември 2012 г.,  Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Назначаване на РИК за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

1. Централната избирателна комисия (ЦИК) до 27 ноември 2012 г. включително (60 дни преди деня на референдума) назначава РИК за произвеждане на национален референдум за всеки от изборните райони, определени с Указ № 113 от 28 април 2009 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.).

2. Областните управители до 22 ноември 2012 г. включително (65 дни преди деня на референдума) провеждат консултации за съставите на РИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а) парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ";

- „Коалиция за България";

- Политическа партия „ДПС";

- Политическа партия „Атака";

- „Синята коалиция";

б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".

3. Не по-късно от 2 дни преди датата на консултациите областните управители писмено уведомяват централните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на РИК.

Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната област.

4. При провеждане на консултациите при областните управители партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г.;

г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

6. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, областните управители представят в ЦИК до 22 ноември  2012 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение от областния управител за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на РИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г.;

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

е) копие от диплома за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс съгласно приложението;

ж) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

7. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на РИК или областният управител не е направил предложение до 22 ноември 2012 г., то той изпраща на ЦИК не по-късно от 22 ноември 2012 г. включително (65 дни преди деня на референдума), документите по т. 6, букви „б" - "ж".

8. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на  областния управител.

9. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 9 ноември 2012 г.

 

ІІ. Състав и брой на РИК

10.1. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

10.2. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.

10.3. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

11.1. Броят на членовете на РИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на мандатите за всеки изборен район при последните произведени избори за народни представители на 5 юли 2009 г., както са определени с Решение № НС-10 от 06.05.2009 г. на ЦИК за многомандатните изборни райони и при отчитане на мандатите на мажоритарните кандидати, както следва:

- за изборни райони до 9 мандата - 11 членове;

- за изборни райони с 10 и повече мандата - 15 членове

11.2. Политическа партия „НДСВ" има право на по един свой член във всяка РИК извън броя на членовете, посочени по-горе, съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от Изборния кодекс.

11.3. При назначаването на членовете на РИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 9 ноември 2012 г., като се използва методът на най-големия остатък.

11.4. В случай че общият брой на РИК, определен по реда на т. 11.1., 11.2. и 11.3. е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.

11.5. В случай че партията или коалицията от партии, която е с най-голям неоползотворен остатък и следва да посочи член, формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.

12.1. При спазване на горните правила съставът на РИК за изборни райони до 9 мандата е с общ брой 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 6 членове, за „Коалиция за България" - 2 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член`, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член. Изборните райони с такъв числен състав на РИК са, както следва:, 4 Велико Търново, 5 Видин, 6 Враца, 7 Габрово, 8 Добрич, 9 Кърджали, 10 Кюстендил, 11 Ловеч, 12 Монтана, 13 Пазарджик, 14 Перник, 18 Разград, 19 Русе, 20 Силистра, 21 Сливен, 22 Смолян, 26 София-окръг, 28 Търговище, 29 Хасково, 30 Шумен, 31 Ямбол.

12.2. При спазване на горните правила съставът на РИК за изборни райони с 10 и повече  мандата е с общ брой 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 8 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове, за ПП „ДПС" - 3 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член. Изборните райони с такъв числен състав на РИК са, както следва: 1 Благоевград, 2 Бургас, 3 Варна, 15 Плевен, 16 Пловдив-град, 17 Пловдив окръг, 23 София 1, 24 София 2, 25 София 3, 27 Стара Загора.

 

ІII. Изисквания към членовете на РИК

13.1. За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) владеят български език;

е) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

13.2. Обстоятелствата по букви „а", „б", „в", „г" и „д" се установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом).

13.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по..." до 25.05.2007 г. - влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

13.4. Препоръчително е членовете на РИК  да са юристи.

13.5. Районните избирателни комисии изпълняват задълженията си до предаване на областната администрация на книжата и материалите от националния референдум на 27 януари 2013 г.  с изключение на тези, предназначени за ЦИК. Предаването следва да се осъществи не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от референдума.

 

ІV. Статут на членовете на РИК

14. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

15. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

16.1. Не могат да бъдат включвани в състава на РИК:

а) народните представители и членовете на Европейския парламент;

б) министрите или заместник-министрите,

в) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;

г) главните секретари на министерство или областна администрация;

д) секретарите на община или кметство;

е) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;

ж) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;

з) военнослужещите във въоръжените сили;

и) служителите в Министерството на вътрешните работи.

16.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.11.2012 в 21:09 часа

Всички решения