Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 82-НР/13.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 82-НР
София, 13.12.2012

ОТНОСНО: информационно-разяснителна кампания, провежданата по радио- и телевизионните оператори за национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 128, чл. 129, чл. 132, чл. 134, ал. 2, чл. 137, ал. 3, чл. 138-149 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Информационно-разяснителната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори започва на 27 декември 2012 г. и приключва в 24,00 ч. на 25 януари 2013 г.

2. Информационно-разяснителната кампания се води на български език.

 

Участници в информационно-разяснителната кампания

3. В информационно-разяснителната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори участват: инициативният комитет, регистриран по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, и 76-те народни представители - инициирали провеждането на националния референдум, както и инициативните комитети, регистрирани в ЦИК като застъпници на алтернативната позиция.

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

4. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват информационно-разяснителната кампания под формата на клипове, хроники, диспути и други форми, изрично договорени в споразуменията по т. 6.

5. Редът за представяне на инициативните комитети и 76-те народни представители в различните форми на информационно-разяснителната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно.

Жребият се провежда в присъствието на инициативните комитети, народните представители, журналисти и представители на БНТ и на БНР не по-късно от 26 декември 2012 г. (31 дни преди деня на референдум).

6. Генералните директори на БНТ и БНР съвместно с представляващите инициативните комитети лица (или изрично упълномощени от инициативните комитети техни членове) и с представляващият 76-те народни представители подписват отделни споразумения за БНТ и за БНР.

В споразуменията се определя времето на излъчване на отделните форми на информационно-разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР; други форми на тази кампания, освен клипове, хроники и диспути; времетраенето и броят на клиповете; условията на тяхното изработване (в случаите, когато техническата изработка се възлага на БНТ и БНР); екипите, формите, темите на диспутите и времето на тяхното излъчване и други условия.

Подписаните споразумения се изпращат от ръководствата на БНТ и БНР на ЦИК за одобряване не по-късно от 26 декември 2012 г.

Централната избирателна комисия одобрява постъпилите споразумения не по-късно от 26 декември 2012 г.

7. Излъчването на клиповете и на хрониките се заплаща предварително по тарифа, определена от Министерски съвет, не по-късно от 17 декември 2012 г.

8. В информационните си емисии ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на участниците в информационно-разяснителната кампания, като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума.

В споразумението по т. 6 може да бъде предвидено тези прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

9. В информационно-разяснителната кампания, излъчвана в програмите на БНТ и БНР, се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на членовете на инициативните комитети и 76-те народни представители в излъчваните търговски реклами.

10. Забранява се в търговска реклама да се отправят внушения в полза или във вреда на участниците в информацинно-разяснителната кампания, както и по възможните отговори „да" и „не" на въпроса на референдума.

 

Клипове

11. Информационно-разяснителната кампания в програмите на БНТ и БНР започва и завършва с клипове с продължителност до една минута за всеки от участниците в кампанията.

Времето на излъчването на встъпителните и заключителните клипове се определя в споразумението по т. 6.

12. В информационно-разяснителната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на участниците в кампанията, разясняващи различните становища по предмета на референдума.

Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят в споразумението по т. 6.

13. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на участниците в информационно-разяснителната кампания или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

 

Хроники

14. Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват проявите на участниците в информационно-разяснителната кампания.

15. Времетраенето на излъчването на хрониката за всеки участник е до една минута.

16. Времето за  излъчване на хрониките се определя в споразумението по т. 6.

 

Диспути

17. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на участниците в информационно-разяснителната кампания телевизионно и радиовреме за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо за всички излъчвани диспути не по-малко от 180 минути.

18. Половината от времето на един диспут се предоставя на инициаторите на националния референдум: инициативният комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и 76-те народни представители, а другата половина от времето - на инициативните комитети, регистрирани като застъпници на алтернативната позиция.

19. Участие в диспутите могат да вземат и други лица, поканени от инициативните комитети и 76-те народни представители, които да ги подпомагат при разясняване на застъпваната от тях позиция.

20. Времето се разпределя по равно между двете основни позиции по въпроса на референдума.

 

Регионални радио- и телевизионни центрове

21. Програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и от 76-те народни представители в информационно-разяснителната кампания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

22. Регионалните  радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на инициативните комитети и на 76-те народни представители.

23. Редът за участие в диспутите е определеният от ЦИК по реда на т. 5.

24. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на инициативните комитети и на 76-те народни представители.

 

Предоставяне на време от други електронни медии

25. Електронни медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да предоставят време за отразяване на информационно-разяснителната кампания на инициативните комитети и на 76-те народни представители при едни и същи условия и цени.

26. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по т. 25 не по-късно от 17 декември 2012 г. (40 дни преди деня на референдума). Заплащането се извършва предварително.

27. Условията, редът и тарифите по т. 26 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на ЦИК - за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии - за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от 17 декември 2012 г. (10 дни преди началото на информационно-разяснителната кампания).

 

Нарушаване на реда при провеждане на кампанията

28. Инициативните комитети и 76-те народни представители имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на информационно-разяснителната кампания.

29. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната кампания.

30. При нарушаване на реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания от доставчиците на медийни услуги инициативните комитети и 76-те народни представители (чрез представляващите ги лица или изрично упълномощено лице) могат да подават жалби в срок до 24 часа след излъчването на съответното предаване.  

31. Във всички аудио- и аудио-визуални материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово или визуално послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

32. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (чрез използване на разнообразни форми за внушения и асоциации), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на референдума в деня за размисъл (26 януари 2013 г.) до обявяване края на деня на референдума (не по-късно от 20,00 ч. на  27 януари 2013 г.).

33. Резултатите от социологически проучвания в деня на референдум (exit poll) се оповестяват след 19.00 ч. на 27 януари 2013 г.

34. Жалбите се подават до:

а) Централната избирателна комисия - за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват;

б) районната избирателна комисия, по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

35. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на участник в информационно-разяснителната кампания, той има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар, с не по-продължително времетраене.

36. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия, като уведомява жалбоподателя.

37. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в деня на референдума незабавно, и постановява решение, което не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2012 в 15:25 часа

Всички решения