Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 91-НР/19.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 91-НР
София, 19.12.2012

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е заявление с вх. № 345-НР от 18.12.2012 г. на ЦИК от Таня Анчева Цанева - главен секретар на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицата, които представляват сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 11 декември 2012 г. по ф.д. № 3113 от 1990 г., издадено от Софийски градски съд.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 59-НР от 3 декември 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" за участие с наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Не по-късно от 24 януари 2013 г. Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.12.2012 в 21:32 часа

Всички решения