Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 92-НР/20.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 92-НР
София, 20.12.2012

ОТНОСНО: назначаване, състави и правомощия на СИК в дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5, чл. 37, чл. 38, чл. 39 и § 1, т. 11 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Назначаване на секционни избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България

1. Централната избирателна комисия назначава състава на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България за всяка избирателна секция не по-късно от 14.01.2013 г. (12 дни преди деня на референдума).

2. Консултации за състава на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства се провеждат при министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. В срок не по-късно от 10.01.2013 г. (16 дни преди деня на референдума) се правят предложенията по т. 4.1. от това решение и се представят документите по точки 4.2., 4.3. и 5.

3. Покана за участие в консултациите се отправя не по-късно от 3 дни преди провеждането им до инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а) парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ";

- „Коалиция за България";

- Политическа партия „ДПС";

- Политическа партия „Атака";

- „Синята коалиция";

б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".

На централните ръководства на партиите и коалициите от партии се връчва писмена покана, в която са посочени датата, часа и мястото на провеждане на консултациите. Поканата се публикува и на интернет страницата на Министерството на външните работи.

4. При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии по т. 3, букви „а" и „б" представят следните документи:

4.1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България, което съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

4.2. заверено от партията копие на удостоверение за актуалното й правно състояние, издадено от Софийски градски съд не по-рано от 9 ноември 2012 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на Президента на Република България за определяне на датата за произвеждане на националния референдум) или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите от партии при консултациите лица. В случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

4.3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

5. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените по т. 4.1. лица, в случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията им съгласно чл. 25, ал. 1 от Изборния кодекс.

6. При провеждане на консултациите при органа по т. 2 инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:

а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;

б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС.

7. Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър предлага по един член във всяка секционна избирателна комисия в дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Към предложението се представя и списък на резервни членове, които ще заместят предложените лица в случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията им съгласно чл. 25, ал. 1 от Изборния кодекс.

8. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии и особените им мнения, ако има такива.

9. В случаите, когато е постигнато съгласие, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър представя не по-късно от 11.01.2013 г. (15 дни преди деня на референдума) на Централната избирателна комисия:

9.1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България, в който е включен и един представител, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър; предложението съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и кой ги предлага;

9.2. документите по т. 4-8;

9.3. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

10. В случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър не по-късно от 11.01.2013 г. (15 дни преди деня на референдума) изпраща на Централната избирателна комисия направените по т. 4, 5 и 7 предложения, както и документите по т. 8 и 9.3.

11. Заместването по т. 5 и 7 се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

12. В случаите, когато е постигнато съгласие на консултациите, Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България по предложението на министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.

13. В случаите, когато не е постигнато съгласие на консултациите, Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни в дипломатическите и консулските представителства на Република България страната по направените предложения по т. 4, 5 и 7.

14. Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 19.01.2013 г. (7 дни преди деня на референдума). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 21.01.2013 г. (5 дни преди деня на референдума).

15. Когато партия или коалиция от партии не е направила предложение по т. 4 и 5, Централната избирателна комисия не по-късно от 21.01.2013 г. (5 дни преди деня на референдума) назначава за членове на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

16. Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България лица, предложени от партии и коалиции от партии, са за сметка на съответната партия и коалиция от партии.

17. Членовете, предложени от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър по т. 7 и 15, които са включени в съставите на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България, се командироват от министъра на външните работи.

18. Ако в деня на националния референдум не се яви член на секционна избирателна комисия, на негово място се назначава резервен член, предложен от съответната партия или коалиция от партии по т. 5 или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър по т. 7.

 

ІІ. Състави на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България

19. Секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България включват в състава си председател и секретар и до 5 (пет) членове.

20. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

Съотношението се определя, след като от броя на членовете по т. 19 се изключи членът, предложен от министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър.

 

ІІІ. Правомощия на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България

21. Секционната избирателна комисия в дипломатическите и консулските представителства на Република България:

21.1. следи за спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и на методическите указания на ЦИК в изборното помещение и в района на секцията;

21.2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на Изборния кодекс и методическите указания на ЦИК и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението;

21.3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

21.4. преброява гласовете, подадени в националния референдум и изготвя протокол;

21.5. незабавно, но не по-късно от 24.00 часа местно време в деня на референдума, изпраща на Централната избирателна комисия

- протокол-грама с резултатите от референдума по утвърден от ЦИК образец;

- сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (образец № 46 от книжата за националния референдум), изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf формат;

- сканиран екземпляр от списъка за гласуване в дипломатическите и консулските представителства на Република България, изпратен на специално определен електронен адрес на ЦИК на файл в pdf формат;

21.6. предава чрез дипломатическото или консулското представителство книжата и материали от произведения референдум, както и протокола на секционната избирателна комисия по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаване в Централната избирателна комисия. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката;

21.7. разглежда жалби, по които се произнася незабавно, като решението се съобщава веднага на жалбоподателя;

21.8. обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на извлечение от протокола на СИК (Приложение №47 от книжата за националния референдум).

22. Разпределението на дейностите между членовете на секционната избирателна комисия се извършва с решение при откриване на деня на референдума.

23. Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички гласоподаватели в помещението за гласуване. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.

 

ІV. Обжалване на действията на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България

24. Действията на секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулските представителства на Република България могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия.

25. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия директно по електронен път на електронния адрес на ЦИК: [email protected] , по факс, или чрез ръководителя на дипломатическото или консулско представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия.

26. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на деня на референдума.

27. Решението на ЦИК по жалбата се обявява незабавно на интернет страницата на комисията и в електронния бюлетин на БТА и не подлежи на обжалване.

28. Министърът на външните работи публикува на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 20.01.2013 г. (7 дни преди деня на референдума).

29. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 20.01.2013 г. (7 дни преди деня на референдума).

30. Организационно-техническото обезпечаване на произвеждането на националния референдум се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи, по приета план-сметка по чл. 13, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.12.2012 в 17:32 часа

Всички решения