Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 97-НР/28.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 97-НР
София, 28.12.2012

ОТНОСНО: жалба от Зарко Филипов Маринов – упълномощен представител на „Синята коалиция”, срещу решение № 15-22 НР от 17.12.2012 г. на РИК – Смолян, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Неделино, област Смолян

Постъпила е жалба с вх. № НР-394 от 27.12.2012 г. на ЦИК, от Зарко Филипов Маринов - упълномощен представител на „Синята коалиция", срещу решение № 15-22 НР от 17.12.2012 г. на РИК - Смолян, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Неделино, област Смолян. Жалбата е заведена в РИК - Смолян, с вх. № 35 от 20.12.2012 г. В жалбата се правят оплаквания, че на консултациите между политическите сили в община Неделино е присъствало лице, което няма представителна власт да представлява „Синята коалиция" и което е подписало протокола от консултациите в нарушение на Изборния кодекс и на решение на Централната избирателна комисия. Навеждат се оплаквания, че кметът на община Неделино не е поканил упълномощен представител на „Синята коалиция", нито е уведомил по какъвто и да е начин политическата сила за насрочените консултации. Ето защо „Синята коалиция" е била лишена от правото да посочи членове на СИК в община Неделино. Представя пълномощно от Мартин Димитров и Иван Костов като представляващи „Синята коалиция", с което упълномощават жалбоподателя да представлява коалицията при консултациите за назначаване съставите на СИК.

В жалбата се прави искане да бъдат насрочени нови консултации между политическите сили в община Неделино или да му бъде дадена възможност да посочи представители на „Синята коалиция" в СИК в община Неделино съобразно определената от ЦИК квота.

Към преписката са приложени: решение 15-22 НР от 17.12.2012 г. на РИК - Смолян, и протокол № 6 от 17.12.2012 г. (извлечение) на РИК - Смолян, касаещо частта от проведеното заседание за назначаване на СИК в община Неделино. Представени са също така съпроводително писмо от кмета на община Неделино с приложено към него предложение за състава на СИК, списък на предложенията за състава на СИК от политическите партии и коалиции, списък на резервните членове по политически партии и коалиции, протоколи № 1 от 10.12.2012 г. и протокол № 2 от 14.12.2012 г. за проведени консултации, както и покана за консултациите, изх. № 94-М-473 от 07.12.2012 г., получена от ПП „ГЕРБ", „Коалиция за България", ПП „АТАКА", за „Синята коалиция" от Здравко Тодоров, за ПП „НДСВ" няма получател. На проведените консултации на 19.12.2012 г. от името на „Синята коалиция" е присъствал Здравко Тодоров, като няма представено пълномощно, с което същият да установява възможността да представлява „Синята коалиция". Той е подписал и протокола от консултациите. На това заседание са определени съставите и ръководствата на СИК съобразно процентното съотношение между партиите и коалициите. В свиканата с покана изх. № 06-00-150 от 14.12.2012 г. на кмета на община Неделино консултация за съставите на СИК е посочено, че поради отказ на „Синята коалиция" да участва в консултациите и да даде предложение за участие на свои членове се налага именно свикването на втори консултации за преразпределение на местата в СИК в община Неделино. Поканата отново за „Синята коалиция" е подписана от Здравко Тодоров. Последният не участва в консултацията, проведена на 14 декември 2012 г., на която представител на „Синята коалиция" не участва, а останалите представители на политически сили за ПП „ГЕРБ", „Коалиция за България", ПП „ДПС" и ПП „АТАКА" преразпределят местата на „Синята коалиция" в секционните избирателни комисии.

Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

Видно от представените по преписката писмени доказателства не се установява Здравко Тодоров да е имал изискващата се представителна власт, за да представлява „Синята коалиция" и да участва в провежданите консултации. Такава власт има жалбоподателят, видно от приложеното пълномощно. В консултациите е участвало активно нелегитимирано лице, както и „Синята коалиция" не е уведомена надлежно за провежданите консултации, както и не е даден срок за представяне на поименни писмени предложения по определените в консултациите квоти, поради което същите се явяват незаконосъобразно проведени.

По изложените съображения атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката върната на РИК - Смолян, с указания.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 15-22 НР от 17.12.2012 г. на РИК - Смолян, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Неделино.

ВРЪЩА преписката на РИК - Смолян, за ново произнасяне.

УКАЗВА на РИК - Смолян, да даде възможност на упълномощения представител или на представляващите „Синята коалиция" в 3-дневен срок да представят писмени поименни предложения за състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Неделино.

УКАЗВА на РИК - Смолян, незабавно след получаване на поименните писмени предложения от „Синята коалиция" да назначи секционните избирателни комисии в община Неделино.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.12.2012 в 17:20 часа

Всички решения