Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 99-НР/28.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 99-НР
София, 28.12.2012

ОТНОСНО: жалби от Румен Данчев Банков – упълномощен представител на „Коалиция за България“, и Ерол Неджибов Юмеров – упълномощен представител на ПП „ДПС“, двете против решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК – Ямбол, за назначаване на СИК в община Ямбол

Постъпили са жалби с вх. № НР-384 и № НР-385 от 27.12.2012 г. на ЦИК от Румен Данчев Банков - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", и Ерол Неджибов Юмеров - упълномощен представител на ПП „ДПС", двете против решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, за назначаване на СИК в община Ямбол.

Жалбата на Румен Банков е заведена в РИК - Ямбол, с вх. № 30 от 20.12.2012 г. В нея се твърди, че атакуваното решение е незаконосъобразно, тъй като в обстоятелствената му част е отразено, че при вземане на решението РИК - Ямбол, се е съобразила с предложенията само на партиите, участвали в консултациите. При назначаване на СИК РИК - Ямбол, не е разгледала писменото предложение на коалиция „Коалиция за България" за поименен състав на СИК и разпределение на председателските, секретарските места и членовете на СИК съгласно съотношението на партиите и коалициите от партии, представлявани в ЦИК, с което е нарушена т. 9 от Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на ЦИК и т. 24 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс. Твърди се, че РИК се е съобразила само с предложението на ПП „ГЕРБ", въз основа на което е назначила съставите на СИК. Навеждат се оплаквания, че видно от протокола от проведените на 13.12.2012 г. консултации при кмета на община Ямбол представителят на „Синята коалиция" не е допуснат до участие в консултациите, т.е. няма писмено предложение за състав на СИК от „Синята коалиция". Въпреки това РИК - Ямбол, не отбелязва този факт, „а при назначаване на комисиите се съобразява с някакво предложение на „Синята коалиция" и назначава 4 председатели и 6 секретари от тази коалиция".

Второто оплакване в жалбата е, че секционните избирателни комисии се състоят от председател, секретар и до 5 членове, т.е. ръководството е от две самостоятелни фигури - председател, секретар, поради което спазвайки процентното съотношение всяка политическа сила следва да получи съответния процент от всяка от ръководните позиции за председател и секретар, а РИК - Ямбол, приема ръководните позиции за едно цяло и ги разпределя, като вместо да даде по равен брой председателски и секретарски места за ръководните позиции, за коалиция „Коалиция за България" дава 14 вместо 21 председателски места и 23 вместо 20 секретарски места.

Третото оплакване е, че коалиция „Коалиция за България" предлага равномерно разпределяне на СИК по квотите на политическите партии и коалиции, квотите на политическите сили са разпределени в последователни секции, без да има представителство в различните квартали в града.

Четвъртото оплакване е, че списъкът с лицата, които ще заместват съответните членове на СИК и ПСИК са включени лица само от квотата на ПП „ГЕРБ" и така рязко се нарушава съотношението между партиите и коалициите, представени в ЦИК, от една страна, а от друга ПП „ГЕРБ" би получила повече от членовете на СИК, което е недопустимо.

С оглед наведените оплаквания жалбоподателят иска атакуваното решение да бъде отменено и задължена РИК - Ямбол, да назначи членовете на СИК в община Ямбол, като запази съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, при определяне на председателите и секретарите в СИК, както и при утвърждаване на списъка с резервни членове.

Към жалбата е представено заверено пълномощно от Сергей Станишев в качеството на представляващ коалиция „Коалиция за България", с което упълномощава жалбоподателя, заверено копие от протокол от 13.12.2012 г. за проведени консултации при кмета на община Ямбол, решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, за назначаване на СИК и ПСИК в община Ямбол, протокол № 7 от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, с отразено особено мнение от заместник-председателя на РИК - Ямбол, Мариана Гърдева-Виденова.

Жалбата на Ерол Неджибов Юмеров - упълномощен представител на ПП „ДПС", е заведена в РИК - Ямбол, с вх. № 32 от 20.12.2012 г. В нея се правят оплаквания, че атакуваното решение е незаконосъобразно, тъй като при определяне съставите и ръководствата при разпределяне на председателските и секретарските места в СИК на територията на община Ямбол не е запазено съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК. Променят се броят на председателските и секретарските места, като се намаляват председателските, а се увеличават секретарските места.

Второ съществено нарушение е, че не във всяка СИК има представители на ПП „ДПС". Предложеният поименен списък за ръководства не е спазен, а е бил изцяло променен и наложен нов списък от председателя на РИК.

На трето място, когато при консултациите за състава на СИК не е постигнато съгласие, РИК следва да назначи СИК по направените предложения. Районната избирателна комисия - Ямбол, не е спазила това изискване при изготвяне на съставите, не е взела предвид предложените списъци от представителите на ПП „ДПС". Жалбоподателят моли решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, да бъде отменено, тъй като противоречи на изискванията за назначаване на секционни избирателни комисии по предложените списъци от политическите партии, съотношението е спазено, но противоречи на изискванията за назначаване на СИК по предложенията на партиите и коалициите от партии.

По преписката са приложени решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на ЦИК, предложеният от ПП „ДПС" поименен състав за ръководства на СИК, копие от пълномощно от Ахмед Доган - председател на ПП „ДПС", с което е упълномощен жалбоподателят, заверено копие от протокол от проведени консултации от 13.12.2012 г., удостоверение за актуално състояние.

С оглед комплектуване на преписката от РИК - Ямбол, е изпратено и тяхно решение № 4-НР от 06.12.2012 г., с което се определят съставите на СИК на територията на област Ямбол по брой членове и разпределение на членовете по политически сили, определя се и ръководството на СИК (председател и секретар) на територията на област Ямбол и разпределяне по политически сили.

Жалбите са подадени в предвидения в закона срок, поради което се явяват допустими.

Жалбата на Румен Данчев Банков - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България" е неоснователна, тъй като са изпълнени изискванията на Решение № 57-НР от 30.11.2012 г. за квотното разпределение в ръководството на секционните избирателни комисии съобразно утвърдената методика, с оглед на което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Жалбата на Ерол Юмеров - упълномощен представител на ПП „ДПС", е основателна. С обжалваното решение № 10-НР от 18.12.2012 г. РИК - Ямбол, е определен поименният състав на членовете на секционните избирателни комисии. В поименния състав са включени предложените от представителя на ПП „ДПС" лица, като комисията не е съобразила в преобладаващите места поименното предложение на ПП „ДПС" не само за членове на СИК, но и за коя от секционните комисии се предлага, както и за това дали лицето да е член на комисията или да е в ръководството. Представителят на ПП „ДПС" не е предложил свои представители за секции № 6, 19, 30, 31, 64, 68, 75, 93, 102. При назначаване съставите на СИК, без да е поискано за секция № 6, където няма даден представител, е назначен секретар, за секция № 19, където не е поискан представител, са назначени двама, за секция № 30, където няма поискан представител, е назначен председател, за секция № 31, където няма предложение, е назначен член, за секция № 64 няма предложение, а е назначен председател, за секция № 68 няма предложение, а са назначени 2 членове, за секция № 93 няма предложение, а са назначени 2 членове.

По изложените съображения атакуваното решение следва да бъде отменено, върнато на РИК - Ямбол, с указание да назначи секционните избирателни комисии в община Ямбол, като при възможност се съобрази с поименното предлагане на лицата за всяка една от секционните избирателни комисии в общината и дали са предложени за член или за включване в ръководството на СИК.

Районната избирателна комисия - Ямбол, следва да утвърди списък на резервните членове, включващи представители от всички политически сили.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Румен Данчев Банков с вх. № 384 от 27.12.2012 г. на ЦИК.

ОТМЕНЯ решение № 10-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, за назначаване на СИК/ПСИК в община Ямбол.

УКАЗВА на РИК - Ямбол, да назначи секционните избирателни комисии в община Ямбол, като се съобрази при възможност с поименното предлагане на лицата за всяка една от секционните избирателни комисии в общината и дали са предложени за член или за включване в ръководството на СИК, както и да и утвърди списък на резервните членове, включващи представители от всички политически сили.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.12.2012 в 17:24 часа

Всички решения